Lu Liu


2014

doi dblp
Mining triadic closure patterns in social networks
Hong Huang | Jie Tang | Sen Wu | Lu Liu | Xiaoming Fu
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume

2013

doi dblp
Random walk-based graphical sampling in unbalanced heterogeneous bipartite social graphs
Yusheng Xie | Zhengzhang Chen | Ankit Agrawal | Alok N. Choudhary | Lu Liu
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

doi dblp
Feedback-driven multiclass active learning for data streams
Yu Cheng | Zhengzhang Chen | Lu Liu | Jiang Wang | Ankit Agrawal | Alok N. Choudhary
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

doi dblp
Mining diabetes complication and treatment patterns for clinical decision support
Lu Liu | Jie Tang | Yu Cheng | Ankit Agrawal | Wei-keng Liao | Alok N. Choudhary
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

2010

doi dblp
Mining topic-level influence in heterogeneous networks
Lu Liu | Jie Tang | Jiawei Han | Meng Jiang | Shiqiang Yang
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

2008

doi dblp
Web video topic discovery and tracking via bipartite graph reinforcement model
Lu Liu | Lifeng Sun | Yong Rui | Yao Shi | Shiqiang Yang
Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008