Lu Qin


2021

doi dblp
Binarized graph neural network
Hanchen Wang | Defu Lian | Ying Zhang | Lu Qin | Xiangjian He | Yiguang Lin | Xuemin Lin
2021 Volume 24 Issue 3

doi dblp
A Cohesive Structure Based Bipartite Graph Analytics System
Kai Wang | Yiheng Hu | Xuemin Lin | Wenjie Zhang | Lu Qin | Ying Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Scaling Up Distance-generalized Core Decomposition
Qiangqiang Dai | Rong-Hua Li | Lu Qin | Guoren Wang | Weihua Yang | Zhiwei Zhang | Ye Yuan
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
When Structure Meets Keywords: Cohesive Attributed Community Search
Yuanyuan Zhu | Jian He | Junhao Ye | Lu Qin | Xin Huang | Jeffrey Xu Yu
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Efficient Maximal Balanced Clique Enumeration in Signed Networks
Zi Chen | Long Yuan | Xuemin Lin | Lu Qin | Jianye Yang
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Selecting the Optimal Groups: Efficiently Computing Skyline k-Cliques
Chen Zhang | Wenjie Zhang | Ying Zhang | Lu Qin | Fan Zhang | Xuemin Lin
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Efficient (a,β)-core Computation: an Index-based Approach
Boge Liu | Long Yuan | Xuemin Lin | Lu Qin | Wenjie Zhang | Jingren Zhou
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2012

doi dblp
Graph classification: a diversified discriminative feature selection approach
Yuanyuan Zhu | Jeffrey Xu Yu | Hong Cheng | Lu Qin
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

2011

doi dblp
High efficiency and quality: large graphs matching
Yuanyuan Zhu | Lu Qin | Jeffrey Xu Yu | Yiping Ke | Xuemin Lin
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

doi dblp
Finding information nebula over large networks
Lijun Chang | Jeffrey Xu Yu | Lu Qin | Yuanyuan Zhu | Haixun Wang
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

2009

doi dblp
Keyword Search in Databases
Jeffrey Xu Yu | Lu Qin | Lijun Chang
2009

doi dblp
Context-sensitive document ranking
Lijun Chang | Jeffrey Xu Yu | Lu Qin
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009