Lu Wang


2022

doi dblp
Hierarchical Imitation Learning via Subgoal Representation Learning for Dynamic Treatment Recommendation
Lu Wang | Ruiming Tang | Xiaofeng He | Xiuqiang He
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Implicit User Awareness Modeling via Candidate Items for CTR Prediction in Search Ads
Kaifu Zheng | Lu Wang | Yu Li | Xusong Chen | Hu Liu | Jing Lu | Xiwei Zhao | Changping Peng | Zhangang Lin | Jingping Shao
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Spot Virtual Machine Eviction Prediction in Microsoft Cloud
Fangkai Yang | Bowen Pang | Jue Zhang | Bo Qiao | Lu Wang | Camille Couturier | Chetan Bansal | Soumya Ram | Si Qin | Zhen Ma | Iñigo Goiri | Eli Cortez | Senthil Baladhandayutham | Victor Rühle | Saravan Rajmohan | Qingwei Lin | Dongmei Zhang
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Underestimation Refinement: A General Enhancement Strategy for Exploration in Recommendation Systems
Yuhai Song | Lu Wang | Haoming Dang | Weiwei Zhou | Jing Guan | Xiwei Zhao | Changping Peng | Yongjun Bao | Jingping Shao
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2020

doi dblp
Adversarial Cooperative Imitation Learning for Dynamic Treatment Regimes10033
Lu Wang | Wenchao Yu | Xiaofeng He | Wei Cheng | Martin Renqiang Ren | Wei Wang | Bo Zong | Haifeng Chen | Hongyuan Zha
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2014

doi dblp
Maximizing Multi-scale Spatial Statistical Discrepancy
Weishan Dong | Renjie Yao | Chunyang Ma | Changsheng Li | Lei Shi | Lu Wang | Yu Wang | Peng Gao | Junchi Yan
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

2013

doi dblp
Classification of Opinion Questions
Hongping Fu | Zhendong Niu | Chunxia Zhang | Lu Wang | Peng Jiang | Ji Zhang
Advances in Information Retrieval - 35th European Conference on IR Research, ECIR 2013, Moscow, Russia, March 24-27, 2013. Proceedings

2010

doi dblp
Clustering query refinements by user intent
Eldar Sadikov | Jayant Madhavan | Lu Wang | Alon Y. Halevy
Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 26-30, 2010

doi dblp
Smart caching for web browsers
Kaimin Zhang | Lu Wang | Aimin Pan | Bin Benjamin Zhu
Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 26-30, 2010

2009

doi dblp
WPBench: a benchmark for evaluating the client-side performance of web 2.0 applications
Kaimin Zhang | Lu Wang | Xiaolin Guo | Aimin Pan | Bin B. Zhu
Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009

2008

doi dblp
Multimedia content analysis for consumer electronics
Mauro Barbieri | Pedro Fonseca | Marc A. Peters | Lu Wang
Proceedings of the 7th ACM International Conference on Image and Video Retrieval, CIVR 2008, Niagara Falls, Canada, July 7-9, 2008