Lu Yu


2022

doi dblp
MetaRule: A Meta-path Guided Ensemble Rule Set Learning for Explainable Fraud Detection
Lu Yu | Meng Li | Xiaoguang Huang | Wei Zhu | Yanming Fang | Jun Zhou | Longfei Li
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
An Adaptive Framework for Confidence-constraint Rule Set Learning Algorithm in Large Dataset
Meng Li | Lu Yu | Ya-Lin Zhang | Xiaoguang Huang | Qitao Shi | Qing Cui | Xinxing Yang | Longfei Li | Wei Zhu | Yanming Fang | Jun Zhou
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
A Biased Sampling Method for Imbalanced Personalized Ranking
Lu Yu | Shichao Pei | Feng Zhu | Longfei Li | Jun Zhou | Chuxu Zhang | Xiangliang Zhang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Graph Alignment with Noisy Supervision
Shichao Pei | Lu Yu | Guoxian Yu | Xiangliang Zhang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Inductive Contextual Relation Learning for Personalization
Chuxu Zhang | Huaxiu Yao | Lu Yu | Chao Huang | Dongjin Song | Haifeng Chen | Meng Jiang | Nitesh V. Chawla
2021 Volume 39 Issue 3

2019

doi dblp
Semi-Supervised Entity Alignment via Knowledge Graph Embedding with Awareness of Degree Difference
Shichao Pei | Lu Yu | Robert Hoehndorf | Xiangliang Zhang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Camel: Content-Aware and Meta-path Augmented Metric Learning for Author Identification
Chuxu Zhang | Chao Huang | Lu Yu | Xiangliang Zhang | Nitesh V. Chawla
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018