Ming Zhou


2019

doi dblp
Multi-Agent Reinforcement Learning for Order-dispatching via Order-Vehicle Distribution Matching
Ming Zhou | Jiarui Jin | Weinan Zhang | Zhiwei (Tony) Qin | Yan Jiao | Chenxi Wang | Guobin Wu | Yong Yu | Jieping Ye
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
CoRide: Joint Order Dispatching and Fleet Management for Multi-Scale Ride-Hailing Platforms
Jiarui Jin | Ming Zhou | Weinan Zhang | Minne Li | Zilong Guo | Zhiwei (Tony) Qin | Yan Jiao | Xiaocheng Tang | Chenxi Wang | Jun Wang | Guobin Wu | Jieping Ye
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2005

doi dblp
Information Retrieval Technology, Asia Information Retrieval Symposium, AIRS 2004, Beijing, China, October 18-20, 2004, Revised Selected Papers

Information Retrieval Technology, Asia Information Retrieval Symposium, AIRS 2004, Beijing, China, October 18-20, 2004, Revised Selected Papers

2002

doi dblp
Resolving query translation ambiguity using a decaying co-occurrence model and syntactic dependence relations
Jianfeng Gao | Ming Zhou | Jian-Yun Nie | Hongzhao He | Weijun Chen
SIGIR 2002: Proceedings of the 25th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, August 11-15, 2002, Tampere, Finland

2001

doi dblp
Improving Query Translation for Cross-Language Information Retrieval Using Statistical Models
Jianfeng Gao | Endong Xun | Ming Zhou | Changning Huang | Jian-Yun Nie | Jian Zhang
SIGIR 2001: Proceedings of the 24th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, September 9-13, 2001, New Orleans, Louisiana, USA

2000

pdf dblp
TREC-9 CLIR Experiments at MSRCN
Jianfeng Gao | Jian-Yun Nie | Jian Zhang | Endong Xun | Yi Su | Ming Zhou | Changning Huang
Proceedings of The Ninth Text REtrieval Conference, TREC 2000, Gaithersburg, Maryland, USA, November 13-16, 2000