Mingyang Chen


2022

doi dblp
DualDE: Dually Distilling Knowledge Graph Embedding for Faster and Cheaper Reasoning
Yushan Zhu | Wen Zhang | Mingyang Chen | Hui Chen | Xu Cheng | Wei Zhang | Huajun Chen
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
NeuralKG: An Open Source Library for Diverse Representation Learning of Knowledge Graphs
Wen Zhang | Xiangnan Chen | Zhen Yao | Mingyang Chen | Yushan Zhu | Hongtao Yu | Yufeng Huang | Yajing Xu | Ningyu Zhang | Zezhong Xu | Zonggang Yuan | Feiyu Xiong | Huajun Chen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Meta-Knowledge Transfer for Inductive Knowledge Graph Embedding
Mingyang Chen | Wen Zhang | Yushan Zhu | Hongting Zhou | Zonggang Yuan | Changliang Xu | Huajun Chen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
A Smart Adversarial Attack on Deep Hashing Based Image Retrieval
Junda Lu | Mingyang Chen | Yifang Sun | Wei Wang | Yi Wang | Xiaochun Yang
ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021

doi dblp
DAIR: A Query-Efficient Decision-based Attack on Image Retrieval Systems
Mingyang Chen | Junda Lu | Yi Wang | Jianbin Qin | Wei Wang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021