Nan Xu


2021

doi dblp
PAN: Prototype-based Adaptive Network for Robust Cross-modal Retrieval
Zhixiong Zeng | Shuai Wang | Nan Xu | Wenji Mao
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2020

doi dblp
Event-Driven Network for Cross-Modal Retrieval
Zhixiong Zeng | Nan Xu | Wenji Mao
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
CoLight: Learning Network-level Cooperation for Traffic Signal Control
Hua Wei | Nan Xu | Huichu Zhang | Guanjie Zheng | Xinshi Zang | Chacha Chen | Weinan Zhang | Yanmin Zhu | Kai Xu | Zhenhui Li
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2018

doi dblp
A Co-Memory Network for Multimodal Sentiment Analysis
Nan Xu | Wenji Mao | Guandan Chen
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
An Encoder-Memory-Decoder Framework for Sub-Event Detection in Social Media
Guandan Chen | Nan Xu | Wenji Mao
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
MultiSentiNet: A Deep Semantic Network for Multimodal Sentiment Analysis
Nan Xu | Wenji Mao
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017