Pengyuan Wang


2018

doi dblp
Optimizing Whole-Page Presentation for Web Search
Yue Wang | Dawei Yin | Luo Jie | Pengyuan Wang | Makoto Yamada | Yi Chang | Qiaozhu Mei
2018 Volume 12 Issue 3

2016

doi dblp
Beyond Ranking: Optimizing Whole-Page Presentation
Yue Wang | Dawei Yin | Luo Jie | Pengyuan Wang | Makoto Yamada | Yi Chang | Qiaozhu Mei
Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, San Francisco, CA, USA, February 22-25, 2016

2015

doi dblp
Robust Tree-based Causal Inference for Complex Ad Effectiveness Analysis
Pengyuan Wang | Wei Sun | Dawei Yin | Jian Yang | Yi Chang
Proceedings of the Eighth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2015, Shanghai, China, February 2-6, 2015

doi dblp
What Size Should A Mobile Ad Be?
Pengyuan Wang | Wei Sun | Dawei Yin
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web Companion, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015 - Companion Volume

doi dblp
Rethink Targeting: Detect 'Smart Cheating' in Online Advertising through Causal Inference
Pengyuan Wang | Dawei Yin | Jian Yang | Yi Chang | Marsha Meytlis
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web Companion, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015 - Companion Volume

2014

doi dblp
An efficient framework for online advertising effectiveness measurement and comparison
Pengyuan Wang | Yechao Liu | Marsha Meytlis | Han-Yun Tsao | Jian Yang | Pei Huang
Seventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2014, New York, NY, USA, February 24-28, 2014