Qi Chen


2022

doi dblp
Double Attention Convolutional Neural Network for Sequential Recommendation
Qi Chen | Guohui Li | Quan Zhou | Si Shi | Deqing Zou
2022 Volume 16 Issue 4

doi dblp
Data augmentation of credit default swap transactions based on a sequence GAN
Xi Fan | Xin Guo | Qi Chen | Yishuang Chen | Tongyao Wang | Yuxin Zhang
2022 Volume 59 Issue 3

doi dblp
E-word of mouth sentiment analysis for user behavior studies
Hui Li | Qi Chen | Zhaoman Zhong | Rongrong Gong | Guokai Han
2022 Volume 59 Issue 1

doi dblp
A probabilistic framework for integrating sentence-level semantics via BERT into pseudo-relevance feedback
Min Pan | Junmei Wang | Jimmy X. Huang | Angela J. Huang | Qi Chen | Jinguang Chen
2022 Volume 59 Issue 1

doi dblp
Distill-VQ: Learning Retrieval Oriented Vector Quantization By Distilling Knowledge from Dense Embeddings
Shitao Xiao | Zheng Liu | Weihao Han | Jianjin Zhang | Defu Lian | Yeyun Gong | Qi Chen | Fan Yang | Hao Sun | Yingxia Shao | Xing Xie
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
Match Plan Generation in Web Search with Parameterized Action Reinforcement Learning
Ziyan Luo | Linfeng Zhao | Wei Cheng | Sihao Chen | Qi Chen | Hui Xue | Haidong Wang | Chuanjie Liu | Mao Yang | Lintao Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Time-aspect-sentiment Recommendation Models Based on Novel Similarity Measure Methods
GuoHui Li | Qi Chen | Bolong Zheng | Nguyen Quoc Viet Hung | Pan Zhou | Guanfeng Liu
2020 Volume 14 Issue 2