Qi Liu


2017

doi dblp
QALink: Enriching Text Documents with Relevant Q&A Site Contents
Yixuan Tang | Weilong Huang | Qi Liu | Anthony K. H. Tung | Xiaoli Wang | Jisong Yang | Beibei Zhang
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2018

doi dblp
Chinese Governmental Named Entity Recognition
Qi Liu | Dong Wang | Meilin Zhou | Peng Li | Baoyuan Qi | Bin Wang
Information Retrieval Technology - 14th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2018, Taipei, Taiwan, November 28-30, 2018, Proceedings

2020

doi dblp
Beyond Clicks: Modeling Multi-Relational Item Graph for Session-Based Target Behavior Prediction
Wen Wang | Wei Zhang | Shukai Liu | Qi Liu | Bo Zhang | Leyu Lin | Hongyuan Zha
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Graph Neural Network for Tag Ranking in Tag-enhanced Video Recommendation
Qi Liu | Ruobing Xie | Lei Chen | Shukai Liu | Ke Tu | Peng Cui | Bo Zhang | Leyu Lin
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2021

doi dblp
Circumstances enhanced Criminal Court View Generation
Linan Yue | Qi Liu | Han Wu | Yanqing An | Li Wang | Senchao Yuan | Dayong Wu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
A blockchain-based code copyright management system
Nan Jing | Qi Liu | Vijayan Sugumaran
2021 Volume 58 Issue 3