Qian Liu


2022

doi dblp
The more, the better? The effect of feedback and user's past successes on idea implementation in open innovation communities
Qian Liu | Zhengfa Yang | Xiaofang Cai | Qianzhou Du | Weiguo Fan
2022 Volume 73 Issue 3

2021

doi dblp
Concept-Aware Denoising Graph Neural Network for Micro-Video Recommendation
Yiyu Liu | Qian Liu | Yu Tian | Changping Wang | Yanan Niu | Yang Song | Chenliang Li
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Pivot-based Candidate Retrieval for Cross-lingual Entity Linking
Qian Liu | Xiubo Geng | Jie Lu | Daxin Jiang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
A Pairwise Probe for Understanding BERT Fine-Tuning on Machine Reading Comprehension
Jie Cai | Zhengzhou Zhu | Ping Nie | Qian Liu
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2014

pdf dblp
ICTNET at Temporal Summarization Track TREC 2014
Lei Chen | Hainan Zhang | Siying Li | Zhiyuan Ji | Qian Liu | Yue Liu | Dayong Wu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Third Text REtrieval Conference, TREC 2014, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-21, 2014

2013

pdf dblp
ICTNET at Temporal Summarization Track TREC 2013
Qian Liu | Yue Liu | Dayong Wu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Second Text REtrieval Conference, TREC 2013, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2013

2012

pdf dblp
ICTNET at Context Suggestion Track TREC 2012
Bingyang Liu | Tong Wu | Xianghui Lin | Yanqin Zhong | Qian Liu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012

2008

doi dblp
Experimental Study of Chinese Free-Text IE Algorithm Based on WCA-Selection Using Hidden Markov Model
Qian Liu | Hui Jiao | Hui-bo Jia
Information Retrieval Technology, 4th Asia Infomation Retrieval Symposium, AIRS 2008, Harbin, China, January 15-18, 2008, Revised Selected Papers