Qinghua Zheng


2022

doi dblp
GraTO: Graph Neural Network Framework Tackling Over-smoothing with Neural Architecture Search
Xinshun Feng | Herun Wan | Shangbin Feng | Hongrui Wang | Qinghua Zheng | Jun Zhou | Minnan Luo
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Self-weighted Robust LDA for Multiclass Classification with Edge Classes
Caixia Yan | Xiaojun Chang | Minnan Luo | Qinghua Zheng | Xiaoqin Zhang | Zhihui Li | Feiping Nie
2021 Volume 12 Issue 1

2020

doi dblp
Graph Few-shot Learning with Attribute Matching
Ning Wang | Minnan Luo | Kaize Ding | Lingling Zhang | Jundong Li | Qinghua Zheng
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Graph Representation Learning via Graphical Mutual Information Maximization
Zhen Peng | Wenbing Huang | Minnan Luo | Qinghua Zheng | Yu Rong | Tingyang Xu | Junzhou Huang
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Domain Knowledge Guided Deep Atrial Fibrillation Classification and Its Visual Interpretation
Xiaoyu Li | Buyue Qian | Jishang Wei | Xianli Zhang | Sirui Chen | Qinghua Zheng
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
TaxVis: a Visual System for Detecting Tax Evasion Group
Hongchao Yu | Huan He | Qinghua Zheng | Bo Dong
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
LearnerExp: Exploring and Explaining the Time Management of Online Learning Activity
Huan He | Qinghua Zheng | Bo Dong
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2015

doi dblp
Dynamic author name disambiguation for growing digital libraries
Ya-nan Qian | Qinghua Zheng | Tetsuya Sakai | Junting Ye | Jun Liu
2015 Volume 18 Issue 5

2014

doi dblp
Faceted Exploring for Domain Knowledge over Linked Open Data
Meng Wang | Jun Liu | Wenqiang Liu | Qinghua Zheng | Wei Zhang | Lingyun Song | Siyu Yao
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

2013

doi dblp
Mining subtopics from text fragments for a web query
Qinglei Wang | Ya-nan Qian | Ruihua Song | Zhicheng Dou | Fan Zhang | Tetsuya Sakai | Qinghua Zheng
2013 Volume 16 Issue 4

doi dblp
Dynamic query intent mining from a search log stream
Ya-nan Qian | Tetsuya Sakai | Junting Ye | Qinghua Zheng | Cong Li
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

doi dblp
A hybrid approach for privacy-preserving processing of knn queries in mobile database systems
Shixin Tian | Ying Cai | Qinghua Zheng
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

doi dblp
DFT-extractor: a system to extract domain-specific faceted taxonomies from wikipedia
Bifan Wei | Jun Liu | Jian Ma | Qinghua Zheng | Wei Zhang | Boqin Feng
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume

2012

doi dblp
PLIDMiner: A Quality Based Approach for Researcher's Homepage Discovery
Junting Ye | Ya-nan Qian | Qinghua Zheng
Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings

doi dblp
Mining query subtopics from search log data
Yunhua Hu | Ya-nan Qian | Hang Li | Daxin Jiang | Jian Pei | Qinghua Zheng
The 35th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '12, Portland, OR, USA, August 12-16, 2012

2011

doi dblp
Combining machine learning and human judgment in author disambiguation
Ya-nan Qian | Yunhua Hu | Jianling Cui | Qinghua Zheng | Zaiqing Nie
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

2006

doi dblp
Automatic extraction of titles from general documents using machine learning
Yunhua Hu | Hang Li | Yunbo Cao | Li Teng | Dmitriy Meyerzon | Qinghua Zheng
2006 Volume 42 Issue 5