Qingwei Lin


2022

doi dblp
UniParser: A Unified Log Parser for Heterogeneous Log Data
Yudong Liu | Xu Zhang | Shilin He | Hongyu Zhang | Liqun Li | Yu Kang | Yong Xu | Minghua Ma | Qingwei Lin | Yingnong Dang | Saravan Rajmohan | Dongmei Zhang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Spot Virtual Machine Eviction Prediction in Microsoft Cloud
Fangkai Yang | Bowen Pang | Jue Zhang | Bo Qiao | Lu Wang | Camille Couturier | Chetan Bansal | Soumya Ram | Si Qin | Zhen Ma | Iñigo Goiri | Eli Cortez | Senthil Baladhandayutham | Victor Rühle | Saravan Rajmohan | Qingwei Lin | Dongmei Zhang
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
RLNF: Reinforcement Learning based Noise Filtering for Click-Through Rate Prediction
Pu Zhao | Chuan Luo | Cheng Zhou | Bo Qiao | Jiale He | Liangjie Zhang | Qingwei Lin
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
NTAM: Neighborhood-Temporal Attention Model for Disk Failure Prediction in Cloud Platforms
Chuan Luo | Pu Zhao | Bo Qiao | Youjiang Wu | Hongyu Zhang | Wei Wu | Weihai Lu | Yingnong Dang | Saravanakumar Rajmohan | Qingwei Lin | Dongmei Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2019

doi dblp
Outage Prediction and Diagnosis for Cloud Service Systems
Yujun Chen | Xian Yang | Qingwei Lin | Hongyu Zhang | Feng Gao | Zhangwei Xu | Yingnong Dang | Dongmei Zhang | Hang Dong | Yong Xu | Hao Li | Yu Kang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019