Qingwen Liu


2022

doi dblp
Modeling Users' Contextualized Page-wise Feedback for Click-Through Rate Prediction in E-commerce Search
Zhifang Fan | Dan Ou | Yulong Gu | Bairan Fu | Xiang Li | Wentian Bao | Xin-Yu Dai | Xiaoyi Zeng | Tao Zhuang | Qingwen Liu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Query Rewriting in TaoBao Search
Sen Li | Fuyu Lv | Taiwei Jin | Guiyang Li | Yukun Zheng | Tao Zhuang | Qingwen Liu | Xiaoyi Zeng | James T. Kwok | Qianli Ma
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
GIFT: Graph-guIded Feature Transfer for Cold-Start Video Click-Through Rate Prediction
Yi Cao | Sihao Hu | Yu Gong | Zhao Li | Yazheng Yang | Qingwen Liu | Shouling Ji
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Self-Supervised Learning on Users' Spontaneous Behaviors for Multi-Scenario Ranking in E-commerce
Yulong Gu | Wentian Bao | Dan Ou | Xiang Li | Baoliang Cui | Biyu Ma | Haikuan Huang | Qingwen Liu | Xiaoyi Zeng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
ATBRG: Adaptive Target-Behavior Relational Graph Network for Effective Recommendation
Yufei Feng | Binbin Hu | Fuyu Lv | Qingwen Liu | Zhiqiang Zhang | Wenwu Ou
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
EdgeRec: Recommender System on Edge in Mobile Taobao
Yu Gong | Ziwen Jiang | Yufei Feng | Binbin Hu | Kaiqi Zhao | Qingwen Liu | Wenwu Ou
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
MTBRN: Multiplex Target-Behavior Relation Enhanced Network for Click-Through Rate Prediction
Yufei Feng | Fuyu Lv | Binbin Hu | Fei Sun | Kun Kuang | Yang Liu | Qingwen Liu | Wenwu Ou
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Query-based Interactive Recommendation by Meta-Path and Adapted Attention-GRU
Yu Zhu | Yu Gong | Qingwen Liu | Yingcai Ma | Wenwu Ou | Junxiong Zhu | Beidou Wang | Ziyu Guan | Deng Cai
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019