Quan Liu


2019

doi dblp
Interactive Matching Network for Multi-Turn Response Selection in Retrieval-Based Chatbots
Jia-Chen Gu | Zhen-Hua Ling | Quan Liu
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2020

doi dblp
Speaker-Aware BERT for Multi-Turn Response Selection in Retrieval-Based Chatbots
Jia-Chen Gu | Tianda Li | Quan Liu | Zhen-Hua Ling | Zhiming Su | Si Wei | Xiaodan Zhu
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2021

doi dblp
Heterogeneous Graph Neural Networks for Large-Scale Bid Keyword Matching
Zongtao Liu | Bin Ma | Quan Liu | Jian Xu | Bo Zheng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Partner Matters! An Empirical Study on Fusing Personas for Personalized Response Selection in Retrieval-Based Chatbots
Jia-Chen Gu | Hui Liu | Zhen-Hua Ling | Quan Liu | Zhigang Chen | Xiaodan Zhu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2022

doi dblp
Leaving No One Behind: A Multi-Scenario Multi-Task Meta Learning Approach for Advertiser Modeling
Qianqian Zhang | Xinru Liao | Quan Liu | Jian Xu | Bo Zheng
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022