Rui Zhang


2022

doi dblp
BARS: Towards Open Benchmarking for Recommender Systems
Jieming Zhu | Quanyu Dai | Liangcai Su | Rong Ma | Jinyang Liu | Guohao Cai | Xi Xiao | Rui Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
ReLoop: A Self-Correction Continual Learning Loop for Recommender Systems
Guohao Cai | Jieming Zhu | Quanyu Dai | Zhenhua Dong | Xiuqiang He | Ruiming Tang | Rui Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Multi-Level Interaction Reranking with User Behavior History
Yunjia Xi | Weiwen Liu | Jieming Zhu | Xilong Zhao | Xinyi Dai | Ruiming Tang | Weinan Zhang | Rui Zhang | Yong Yu
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
RankFlow: Joint Optimization of Multi-Stage Cascade Ranking Systems as Flows
Jiarui Qin | Jiachen Zhu | Bo Chen | Zhirong Liu | Weiwen Liu | Ruiming Tang | Rui Zhang | Yong Yu | Weinan Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
LCD: Adaptive Label Correction for Denoising Music Recommendation
Quanyu Dai | Yalei Lv | Jieming Zhu | Junjie Ye | Zhenhua Dong | Rui Zhang | Shu-Tao Xia | Ruiming Tang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Numerical Feature Representation with Hybrid N-ary Encoding
Bo Chen | Huifeng Guo | Weiwen Liu | Yue Ding | Yunzhe Li | Wei Guo | Yichao Wang | Zhicheng He | Ruiming Tang | Rui Zhang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Contrastive Learning with Positive-Negative Frame Mask for Music Representation
Dong Yao | Zhou Zhao | Shengyu Zhang | Jieming Zhu | Yudong Zhu | Rui Zhang | Xiuqiang He
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2015

doi dblp
Compact Snippet Caching for Flash-based Search Engines
Rui Zhang | Pengyu Sun | Jiancong Tong | Rebecca Jane Stones | Gang Wang | Xiaoguang Liu
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Santiago, Chile, August 9-13, 2015