Ruijie Wang


2022

doi dblp
Unsupervised Belief Representation Learning with Information-Theoretic Variational Graph Auto-Encoders
Jinning Li | Huajie Shao | Dachun Sun | Ruijie Wang | Yuchen Yan | Jinyang Li | Shengzhong Liu | Hanghang Tong | Tarek F. Abdelzaher
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Semi-supervised Hypergraph Node Classification on Hypergraph Line Expansion
Chaoqi Yang | Ruijie Wang | Shuochao Yao | Tarek F. Abdelzaher
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
RETE: Retrieval-Enhanced Temporal Event Forecasting on Unified Query Product Evolutionary Graph
Ruijie Wang | Zheng Li | Danqing Zhang | Qingyu Yin | Tong Zhao | Bing Yin | Tarek F. Abdelzaher
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
DyDiff-VAE: A Dynamic Variational Framework for Information Diffusion Prediction
Ruijie Wang | Zijie Huang | Shengzhong Liu | Huajie Shao | Dongxin Liu | Jinyang Li | Tianshi Wang | Dachun Sun | Shuochao Yao | Tarek F. Abdelzaher
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2018

doi dblp
AceKG: A Large-scale Knowledge Graph for Academic Data Mining
Ruijie Wang | Yuchen Yan | Jialu Wang | Yuting Jia | Ye Zhang | Weinan Zhang | Xinbing Wang
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018