Ruiming Tang


2017

doi dblp
Holistic Neural Network for CTR Prediction
Huifeng Guo | Ruiming Tang | Yunming Ye | Xiuqiang He
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2019

doi dblp
Order-aware Embedding Neural Network for CTR Prediction
Wei Guo | Ruiming Tang | Huifeng Guo | Jianhua Han | Wen Yang | Yuzhou Zhang
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Feature Generation by Convolutional Neural Network for Click-Through Rate Prediction
Bin Liu | Ruiming Tang | Yingzhi Chen | Jinkai Yu | Huifeng Guo | Yuzhou Zhang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Product-Based Neural Networks for User Response Prediction over Multi-Field Categorical Data
Yanru Qu | Bohui Fang | Weinan Zhang | Ruiming Tang | Minzhe Niu | Huifeng Guo | Yong Yu | Xiuqiang He
2019 Volume 37 Issue 1

2020

doi dblp
TGCN: Tag Graph Convolutional Network for Tag-Aware Recommendation
Bo Chen | Wei Guo | Ruiming Tang | Xin Xin | Yue Ding | Xiuqiang He | Dong Wang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
AutoFeature: Searching for Feature Interactions and Their Architectures for Click-through Rate Prediction
Farhan Khawar | Xu Hang | Ruiming Tang | Bin Liu | Zhenguo Li | Xiuqiang He
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Personalized Re-ranking with Item Relationships for E-commerce
Weiwen Liu | Qing Liu | Ruiming Tang | Junyang Chen | Xiuqiang He | Pheng-Ann Heng
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
U-rank: Utility-oriented Learning to Rank with Implicit Feedback
Xinyi Dai | Jiawei Hou | Qing Liu | Yunjia Xi | Ruiming Tang | Weinan Zhang | Xiuqiang He | Jun Wang | Yong Yu
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
GraphSAIL: Graph Structure Aware Incremental Learning for Recommender Systems
Yishi Xu | Yingxue Zhang | Wei Guo | Huifeng Guo | Ruiming Tang | Mark Coates
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Interactive Recommender System via Knowledge Graph-enhanced Reinforcement Learning
Sijin Zhou | Xinyi Dai | Haokun Chen | Weinan Zhang | Kan Ren | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Yong Yu
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
AutoGroup: Automatic Feature Grouping for Modelling Explicit High-Order Feature Interactions in CTR Prediction
Bin Liu | Niannan Xue | Huifeng Guo | Ruiming Tang | Stefanos Zafeiriou | Xiuqiang He | Zhenguo Li
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Neighbor Interaction Aware Graph Convolution Networks for Recommendation
Jianing Sun | Yingxue Zhang | Wei Guo | Huifeng Guo | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Chen Ma | Mark Coates
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Multi-Branch Convolutional Network for Context-Aware Recommendation
Wei Guo | Can Zhang | Huifeng Guo | Ruiming Tang | Xiuqiang He
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Item Tagging for Information Retrieval: A Tripartite Graph Neural Network based Approach
Kelong Mao | Xi Xiao | Jieming Zhu | Biao Lu | Ruiming Tang | Xiuqiang He
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
End-to-End Deep Reinforcement Learning based Recommendation with Supervised Embedding
Feng Liu | Huifeng Guo | Xutao Li | Ruiming Tang | Yunming Ye | Xiuqiang He
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Dual-attentional Factorization-Machines based Neural Network for User Response Prediction
Feng Liu | Wei Guo | Huifeng Guo | Ruiming Tang | Yunming Ye | Xiuqiang He
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2021

doi dblp
Semi-deterministic and Contrastive Variational Graph Autoencoder for Recommendation
Yue Ding | Yuxiang Shi | Bo Chen | Chenghua Lin | Hongtao Lu | Jie Li | Ruiming Tang | Dong Wang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Extracting Attentive Social Temporal Excitation for Sequential Recommendation
Yunzhe Li | Yue Ding | Bo Chen | Xin Xin | Yule Wang | Yuxiang Shi | Ruiming Tang | Dong Wang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Enhancing Explicit and Implicit Feature Interactions via Information Sharing for Parallel Deep CTR Models
Bo Chen | Yichao Wang | Zhirong Liu | Ruiming Tang | Wei Guo | Hongkun Zheng | Weiwei Yao | Muyu Zhang | Xiuqiang He
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
A Graph-Enhanced Click Model for Web Search
Jianghao Lin | Weiwen Liu | Xinyi Dai | Weinan Zhang | Shuai Li | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Jianye Hao | Yong Yu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
ScaleFreeCTR: MixCache-based Distributed Training System for CTR Models with Huge Embedding Table
Huifeng Guo | Wei Guo | Yong Gao | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Wenzhi Liu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
An Adversarial Imitation Click Model for Information Retrieval
Xinyi Dai | Jianghao Lin | Weinan Zhang | Shuai Li | Weiwen Liu | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Jianye Hao | Jun Wang | Yong Yu
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2022

doi dblp
Improving Knowledge Tracing with Collaborative Information
Ting Long | Jiarui Qin | Jian Shen | Weinan Zhang | Wei Xia | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Yong Yu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Hierarchical Imitation Learning via Subgoal Representation Learning for Dynamic Treatment Recommendation
Lu Wang | Ruiming Tang | Xiaofeng He | Xiuqiang He
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Cross Pairwise Ranking for Unbiased Item Recommendation
Qi Wan | Xiangnan He | Xiang Wang | Jiancan Wu | Wei Guo | Ruiming Tang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Beyond Relevance Ranking: A General Graph Matching Framework for Utility-Oriented Learning to Rank
Xinyi Dai | Yunjia Xi | Weinan Zhang | Qing Liu | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Jiawei Hou | Jun Wang | Yong Yu
2022 Volume 40 Issue 2