Shaoyun Shi


2022

doi dblp
Graph Collaborative Reasoning
Hanxiong Chen | Yunqi Li | Shaoyun Shi | Shuchang Liu | He Zhu | Yongfeng Zhang
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Explainable Neural Rule Learning
Shaoyun Shi | Yuexiang Xie | Zhen Wang | Bolin Ding | Yaliang Li | Min Zhang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
WG4Rec: Modeling Textual Content with Word Graph for News Recommendation
Shaoyun Shi | Weizhi Ma | Zhen Wang | Min Zhang | Kun Fang | Jingfang Xu | Yiqun Liu | Shaoping Ma
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Neural Collaborative Reasoning
Hanxiong Chen | Shaoyun Shi | Yunqi Li | Yongfeng Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Beyond User Embedding Matrix: Learning to Hash for Modeling Large-Scale Users in Recommendation
Shaoyun Shi | Weizhi Ma | Min Zhang | Yongfeng Zhang | Xinxing Yu | Houzhi Shan | Yiqun Liu | Shaoping Ma
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Neural Logic Reasoning
Shaoyun Shi | Hanxiong Chen | Weizhi Ma | Jiaxin Mao | Min Zhang | Yongfeng Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Adaptive Feature Sampling for Recommendation with Missing Content Feature Values
Shaoyun Shi | Min Zhang | Xinxing Yu | Yongfeng Zhang | Bin Hao | Yiqun Liu | Shaoping Ma
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2018

doi dblp
Attention-based Adaptive Model to Unify Warm and Cold Starts Recommendation
Shaoyun Shi | Min Zhang | Yiqun Liu | Shaoping Ma
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
Wide & Deep Learning in Job Recommendation: An Empirical Study
Shaoyun Shi | Min Zhang | Hongyu Lu | Yiqun Liu | Shaoping Ma
Information Retrieval Technology - 13th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2017, Jeju Island, South Korea, November 22-24, 2017, Proceedings