Shengsheng Qian


2017

doi dblp
A Generic Framework for Social Event Analysis
Shengsheng Qian | Tianzhu Zhang | Changsheng Xu
Proceedings of the 2017 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2017, Bucharest, Romania, June 6-9, 2017

2020

doi dblp
Joint-modal Distribution-based Similarity Hashing for Large-scale Unsupervised Deep Cross-modal Retrieval
Song Liu | Shengsheng Qian | Yang Guan | Jiawei Zhan | Long Ying
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Fake News Detection via Knowledge-driven Multimodal Graph Convolutional Networks
Youze Wang | Shengsheng Qian | Jun Hu | Quan Fang | Changsheng Xu
Proceedings of the 2020 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2020, Dublin, Ireland, June 8-11, 2020

doi dblp
GAEAT: Graph Auto-Encoder Attention Networks for Knowledge Graph Completion
Yanfei Han | Quan Fang | Jun Hu | Shengsheng Qian | Changsheng Xu
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Knowledge-aware Attentive Wasserstein Adversarial Dialogue Response Generation
Yingying Zhang | Quan Fang | Shengsheng Qian | Changsheng Xu
2020 Volume 11 Issue 4

2021

doi dblp
Hierarchical Multi-modal Contextual Attention Network for Fake News Detection
Shengsheng Qian | Jinguang Wang | Jun Hu | Quan Fang | Changsheng Xu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Global Relation-Aware Attention Network for Image-Text Retrieval
Jie Cao | Shengsheng Qian | Huaiwen Zhang | Quan Fang | Changsheng Xu
ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021