Shengyu Zhang


2022

doi dblp
Uncovering Causal Effects of Online Short Videos on Consumer Behaviors
Ziqi Tan | Shengyu Zhang | Nuanxin Hong | Kun Kuang | Yifan Yu | Jin Yu | Zhou Zhao | Hongxia Yang | Shiyuan Pan | Jingren Zhou | Fei Wu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
MIC: Model-agnostic Integrated Cross-channel Recommender
Ping Nie | Yujie Lu | Shengyu Zhang | Ming Zhao | Ruobing Xie | William Yang Wang | Yi Ren
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Contrastive Learning with Positive-Negative Frame Mask for Music Representation
Dong Yao | Zhou Zhao | Shengyu Zhang | Jieming Zhu | Yudong Zhu | Rui Zhang | Xiuqiang He
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Re4: Learning to Re-contrast, Re-attend, Re-construct for Multi-interest Recommendation
Shengyu Zhang | Lingxiao Yang | Dong Yao | Yujie Lu | Fuli Feng | Zhou Zhao | Tat-Seng Chua | Fei Wu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
CauseRec: Counterfactual User Sequence Synthesis for Sequential Recommendation
Shengyu Zhang | Dong Yao | Zhou Zhao | Tat-Seng Chua | Fei Wu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Future-Aware Diverse Trends Framework for Recommendation
Yujie Lu | Shengyu Zhang | Yingxuan Huang | Luyao Wang | Xinyao Yu | Zhou Zhao | Fei Wu
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021