Shijin Wang


2019

doi dblp
Hierarchical Multi-label Text Classification: An Attention-based Recurrent Network Approach
Wei Huang | Enhong Chen | Qi Liu | Yuying Chen | Zai Huang | Yang Liu | Zhou Zhao | Dan Zhang | Shijin Wang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2020

doi dblp
Convolutional Knowledge Tracing: Modeling Individualization in Student Learning Process
Shuanghong Shen | Qi Liu | Enhong Chen | Han Wu | Zhenya Huang | Weihao Zhao | Yu Su | Haiping Ma | Shijin Wang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2021

doi dblp
Various Legal Factors Extraction Based on Machine Reading Comprehension
Beichen Wang | Ziyue Wang | Baoxin Wang | Dayong Wu | Zhigang Chen | Shijin Wang | Guoping Hu
Information Retrieval - 27th China Conference, CCIR 2021, Dalian, China, October 29-31, 2021, Proceedings

doi dblp
RCD: Relation Map Driven Cognitive Diagnosis for Intelligent Education Systems
Weibo Gao | Qi Liu | Zhenya Huang | Yu Yin | Haoyang Bi | Mu-Chun Wang | Jianhui Ma | Shijin Wang | Yu Su
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Federated Deep Knowledge Tracing
Jinze Wu | Zhenya Huang | Qi Liu | Defu Lian | Hao Wang | Enhong Chen | Haiping Ma | Shijin Wang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021