Shixia Liu


2016

doi dblp
Scaling up Dynamic Topic Models
Arnab Bhadury | Jianfei Chen | Jun Zhu | Shixia Liu
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11 - 15, 2016

2014

doi dblp
Online behavioral genome sequencing from usage logs: decoding the search behaviors
Yang Song | Weiwei Cui | Shixia Liu | Kuansan Wang
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume

2013

doi dblp
Lead-lag analysis via sparse co-projection in correlated text streams
Fangzhao Wu | Yangqiu Song | Shixia Liu | Yongfeng Huang | Zhenyu Liu
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

2012

doi dblp
TIARA: Interactive, Topic-Based Visual Text Summarization and Analysis
Shixia Liu | Michelle X. Zhou | Shimei Pan | Yangqiu Song | Weihong Qian | Weijia Cai | Xiaoxiao Lian
2012 Volume 3 Issue 2

doi dblp
Introduction to the Special Section on Intelligent Visual Interfaces for Text Analysis
Shixia Liu | Michelle X. Zhou | Giuseppe Carenini | Huamin Qu
2012 Volume 3 Issue 2

2010

doi dblp
iRANK: A rank-learn-combine framework for unsupervised ensemble ranking
Furu Wei | Wenjie Li | Shixia Liu
2010 Volume 61 Issue 6

2009

doi dblp
Topic and keyword re-ranking for LDA-based topic modeling
Yangqiu Song | Shimei Pan | Shixia Liu | Michelle X. Zhou | Weihong Qian
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009

doi dblp
Interactive, topic-based visual text summarization and analysis
Shixia Liu | Michelle X. Zhou | Shimei Pan | Weihong Qian | Weijia Cai | Xiaoxiao Lian
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009

2007

doi dblp
An integrated system for building enterprise taxonomies
Li Zhang | Tao Li | Shixia Liu | Yue Pan
2007 Volume 10 Issue 4-5

2006

doi dblp
The visual funding navigator: analysis of the NSF funding information
Shixia Liu | Nan Cao | Hao Lv | Hui Su
Proceedings of the 2006 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Arlington, Virginia, USA, November 6-11, 2006

2004

doi dblp
InfoAnalyzer: a computer-aided tool for building enterprise taxonomies
Li Zhang | Shixia Liu | Yue Pan | Liping Yang
Proceedings of the 2004 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Washington, DC, USA, November 8-13, 2004