Shuchang Liu


2022

doi dblp
Graph Collaborative Reasoning
Hanxiong Chen | Yunqi Li | Shaoyun Shi | Shuchang Liu | He Zhu | Yongfeng Zhang
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Explainable Fairness in Recommendation
Yingqiang Ge | Juntao Tan | Yan Zhu | Yinglong Xia | Jiebo Luo | Shuchang Liu | Zuohui Fu | Shijie Geng | Zelong Li | Yongfeng Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
Towards Long-term Fairness in Recommendation
Yingqiang Ge | Shuchang Liu | Ruoyuan Gao | Yikun Xian | Yunqi Li | Xiangyu Zhao | Changhua Pei | Fei Sun | Junfeng Ge | Wenwu Ou | Yongfeng Zhang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
FedCT: Federated Collaborative Transfer for Recommendation
Shuchang Liu | Shuyuan Xu | Wenhui Yu | Zuohui Fu | Yongfeng Zhang | Amélie Marian
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Variation Control and Evaluation for Generative Slate Recommendations
Shuchang Liu | Fei Sun | Yingqiang Ge | Changhua Pei | Yongfeng Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Learning Personalized Risk Preferences for Recommendation
Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Shuchang Liu | Zuohui Fu | Fei Sun | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2019

doi dblp
Maximizing Marginal Utility per Dollar for Economic Recommendation
Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Shuchang Liu | Shijie Geng | Zuohui Fu | Yongfeng Zhang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019