Shuo Shang


2020

doi dblp
MetaNER: Named Entity Recognition with Meta-Learning
Jing Li | Shuo Shang | Ling Shao
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Differential private collaborative Web services QoS prediction
An Liu | Xindi Shen | Zhixu Li | Guanfeng Liu | Jiajie Xu | Lei Zhao | Kai Zheng | Shuo Shang
2019 Volume 22 Issue 6

doi dblp
Approximate spatio-temporal top-k publish/subscribe
Lisi Chen | Shuo Shang
2019 Volume 22 Issue 5

doi dblp
Spatio-temporal top-k term search over sliding window
Lisi Chen | Shuo Shang | Bin Yao | Kai Zheng
2019 Volume 22 Issue 5

doi dblp
Discovery of accessible locations using region-based geo-social data
Yan Wang | Jianmin Li | Ying Zhong | Shunzhi Zhu | Danhuai Guo | Shuo Shang
2019 Volume 22 Issue 3

2018

doi dblp
SharkDB: an in-memory column-oriented storage for trajectory analysis
Bolong Zheng | Haozhou Wang | Kai Zheng | Han Su | Kuien Liu | Shuo Shang
2018 Volume 21 Issue 2

2017

doi dblp
Discovery of probabilistic nearest neighbors in traffic-aware spatial networks
Shuo Shang | Shunzhi Zhu | Danhuai Guo | Minhua Lu
2017 Volume 20 Issue 5

2016

doi dblp
Following the dynamic block on the Web
Sha Hu | Ji-Rong Wen | Zhicheng Dou | Shuo Shang
2016 Volume 19 Issue 6

2013

doi dblp
Local correlation detection with linearity enhancement in streaming data
Qing Xie | Shuo Shang | Bo Yuan | Chaoyi Pang | Xiangliang Zhang
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013