Shuyuan Xu


2023

doi dblp
Counterfactual Collaborative Reasoning
Jianchao Ji | Zelong Li | Shuyuan Xu | Max Xiong | Juntao Tan | Yingqiang Ge | Hao Wang | Yongfeng Zhang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Dynamic Causal Collaborative Filtering
Shuyuan Xu | Juntao Tan | Zuohui Fu | Jianchao Ji | Shelby Heinecke | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Learning and Evaluating Graph Neural Network Explanations based on Counterfactual and Factual Reasoning
Juntao Tan | Shijie Geng | Zuohui Fu | Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Yunqi Li | Yongfeng Zhang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
HOOPS: Human-in-the-Loop Graph Reasoning for Conversational Recommendation
Zuohui Fu | Yikun Xian | Yaxin Zhu | Shuyuan Xu | Zelong Li | Gerard de Melo | Yongfeng Zhang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Towards Personalized Fairness based on Causal Notion
Yunqi Li | Hanxiong Chen | Shuyuan Xu | Yingqiang Ge | Yongfeng Zhang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
FedCT: Federated Collaborative Transfer for Recommendation
Shuchang Liu | Shuyuan Xu | Wenhui Yu | Zuohui Fu | Yongfeng Zhang | Amélie Marian
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Counterfactual Explainable Recommendation
Juntao Tan | Shuyuan Xu | Yingqiang Ge | Yunqi Li | Xu Chen | Yongfeng Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Efficient Non-Sampling Knowledge Graph Embedding
Zelong Li | Jianchao Ji | Zuohui Fu | Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Chong Chen | Yongfeng Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Learning Personalized Risk Preferences for Recommendation
Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Shuchang Liu | Zuohui Fu | Fei Sun | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Fairness-Aware Explainable Recommendation over Knowledge Graphs
Zuohui Fu | Yikun Xian | Ruoyuan Gao | Jieyu Zhao | Qiaoying Huang | Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Shijie Geng | Chirag Shah | Yongfeng Zhang | Gerard de Melo
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2019

doi dblp
Maximizing Marginal Utility per Dollar for Economic Recommendation
Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Shuchang Liu | Shijie Geng | Zuohui Fu | Yongfeng Zhang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019