Si Li


2022

doi dblp
A Tag-Based Post-Hoc Framework for Explainable Conversational Recommendation
Kerui Xu | Jun Xu | Sheng Gao | Si Li | Jun Guo | Ji-Rong Wen
ICTIR '22: The 2022 ACM SIGIR International Conference on the Theory of Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 12, 2022

2021

doi dblp
Meta-Learned Specific Scenario Interest Network for User Preference Prediction
Yinan Sun | Kang Yin | Hehuan Liu | Si Li | Yajing Xu | Jun Guo
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2018

doi dblp
Word-Driven and Context-Aware Review Modeling for Recommendation
Qianqian Wang | Si Li | Guang Chen
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
A Compare-Aggregate Model with Dynamic-Clip Attention for Answer Selection
Weijie Bian | Si Li | Zhao Yang | Guang Chen | Zhiqing Lin
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2011

doi dblp
Product comparison using comparative relations
Si Li | Zheng-Jun Zha | Zhaoyan Ming | Meng Wang | Tat-Seng Chua | Jun Guo | Weiran Xu
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011

2010

pdf dblp
PRIS at TREC 2010 Blog Track: Faceted Blog Distillaton
Si Li | Yan Li | Jiayue Zhang | Jingyi Guan | Xueji Sun | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

2009

pdf dblp
PRIS at 2009 Relevance Feedback Track: Experiments in Language Model for Relevance Feedback
Si Li | Xinsheng Li | Hao Zhang | Sanyuan Gao | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

pdf dblp
A Study of Faceted Blog Distillation–PRIS at TREC 2009 Blog Track
Si Li | Huiji Gao | Hao Sun | Fei Chen | Oupeng Feng | Sanyuan Gao | Hao Zhang | Xinsheng Li | Caili Tan | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

2008

pdf dblp
PRIS in TREC 2008 Blog Track
Hui He | Bo Chen | Lei Du | Si Li | Huiji Gao | Weiran Xu | Jun Guo
Proceedings of The Seventeenth Text REtrieval Conference, TREC 2008, Gaithersburg, Maryland, USA, November 18-21, 2008