Tan Yu


2022

doi dblp
U-BERT for Fast and Scalable Text-Image Retrieval
Tan Yu | Hongliang Fei | Ping Li
ICTIR '22: The 2022 ACM SIGIR International Conference on the Theory of Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 12, 2022

doi dblp
Cross-Probe BERT for Fast Cross-Modal Search
Tan Yu | Hongliang Fei | Ping Li
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Multi-scale Multi-modal Dictionary BERT For Effective Text-image Retrieval in Multimedia Advertising
Tan Yu | Jie Liu | Zhipeng Jin | Yi Yang | Hongliang Fei | Ping Li
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Texture BERT for Cross-modal Texture Image Retrieval
Zelai Xu | Tan Yu | Ping Li
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Heterogeneous Attention Network for Effective and Efficient Cross-modal Retrieval
Tan Yu | Yi Yang | Yi Li | Lin Liu | Hongliang Fei | Ping Li
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Multi-modal Dictionary BERT for Cross-modal Video Search in Baidu Advertising
Tan Yu | Yi Yang | Yi Li | Lin Liu | Mingming Sun | Ping Li
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
MixBERT for Image-Ad Relevance Scoring in Advertising
Tan Yu | Xiaokang Li | Jianwen Xie | Ruiyang Yin | Qing Xu | Ping Li
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Multiple Exemplars Learning for Fast Image Retrieval
Tan Yu | Ping Li
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Assorted Attention Network for Cross-Lingual Language-to-Vision Retrieval
Tan Yu | Yi Yang | Hongliang Fei | Yi Li | Xiaodong Chen | Ping Li
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021