Tao Zhuang


2022

doi dblp
Joint Learning of E-commerce Search and Recommendation with a Unified Graph Neural Network
Kai Zhao | Yukun Zheng | Tao Zhuang | Xiang Li | Xiaoyi Zeng
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Modeling Users' Contextualized Page-wise Feedback for Click-Through Rate Prediction in E-commerce Search
Zhifang Fan | Dan Ou | Yulong Gu | Bairan Fu | Xiang Li | Wentian Bao | Xin-Yu Dai | Xiaoyi Zeng | Tao Zhuang | Qingwen Liu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Query Rewriting in TaoBao Search
Sen Li | Fuyu Lv | Taiwei Jin | Guiyang Li | Yukun Zheng | Tao Zhuang | Qingwen Liu | Xiaoyi Zeng | James T. Kwok | Qianli Ma
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
IHGNN: Interactive Hypergraph Neural Network for Personalized Product Search
Dian Cheng | Jiawei Chen | Wenjun Peng | Wenqin Ye | Fuyu Lv | Tao Zhuang | Xiaoyi Zeng | Xiangnan He
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2020

doi dblp
Deep Time-Aware Item Evolution Network for Click-Through Rate Prediction
Xiang Li | Chao Wang | Bin Tong | Jiwei Tan | Xiaoyi Zeng | Tao Zhuang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Aggregating E-commerce Search Results from Heterogeneous Sources via Hierarchical Reinforcement Learning
Ryuichi Takanobu | Tao Zhuang | Minlie Huang | Jun Feng | Haihong Tang | Bo Zheng
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019