Tarek F. Abdelzaher


2022

doi dblp
RETE: Retrieval-Enhanced Temporal Event Forecasting on Unified Query Product Evolutionary Graph
Ruijie Wang | Zheng Li | Danqing Zhang | Qingyu Yin | Tong Zhao | Bing Yin | Tarek F. Abdelzaher
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Unsupervised Belief Representation Learning with Information-Theoretic Variational Graph Auto-Encoders
Jinning Li | Huajie Shao | Dachun Sun | Ruijie Wang | Yuchen Yan | Jinyang Li | Shengzhong Liu | Hanghang Tong | Tarek F. Abdelzaher
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
Controllable and Diverse Text Generation in E-commerce
Huajie Shao | Jun Wang | Haohong Lin | Xuezhou Zhang | Aston Zhang | Heng Ji | Tarek F. Abdelzaher
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
DyDiff-VAE: A Dynamic Variational Framework for Information Diffusion Prediction
Ruijie Wang | Zijie Huang | Shengzhong Liu | Huajie Shao | Dongxin Liu | Jinyang Li | Tianshi Wang | Dachun Sun | Shuochao Yao | Tarek F. Abdelzaher
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2020

doi dblp
paper2repo: GitHub Repository Recommendation for Academic Papers
Huajie Shao | Dachun Sun | Jiahao Wu | Zecheng Zhang | Aston Zhang | Shuochao Yao | Shengzhong Liu | Tianshi Wang | Chao Zhang | Tarek F. Abdelzaher
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
STFNets: Learning Sensing Signals from the Time-Frequency Perspective with Short-Time Fourier Neural Networks
Shuochao Yao | Ailing Piao | Wenjun Jiang | Yiran Zhao | Huajie Shao | Shengzhong Liu | Dongxin Liu | Jinyang Li | Tianshi Wang | Shaohan Hu | Lu Su | Jiawei Han | Tarek F. Abdelzaher
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
A Semi-Supervised Active-learning Truth Estimator for Social Networks
Hang Cui | Tarek F. Abdelzaher | Lance M. Kaplan
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2017

doi dblp
CoType: Joint Extraction of Typed Entities and Relations with Knowledge Bases
Xiang Ren | Zeqiu Wu | Wenqi He | Meng Qu | Clare R. Voss | Heng Ji | Tarek F. Abdelzaher | Jiawei Han
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW 2017, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
DeepSense: A Unified Deep Learning Framework for Time-Series Mobile Sensing Data Processing
Shuochao Yao | Shaohan Hu | Yiran Zhao | Aston Zhang | Tarek F. Abdelzaher
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW 2017, Perth, Australia, April 3-7, 2017