Tong Xiao


2020

doi dblp
Towards Differentially Private Text Representations
Lingjuan Lyu | Yitong Li | Xuanli He | Tong Xiao
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2011

pdf dblp
The NiuTrans Machine Translation System for NTCIR-9 PatentMT
Tong Xiao | Qiang Li | Qi Lu | Hao Zhang | Haibo Ding | Shujie Yao | Xiaoming Xu | Xiaoxu Fei | Jingbo Zhu | Feiliang Ren | Huizhen Wang
Proceedings of the 9th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-9, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 6-9, 2011

2008

pdf dblp
NEUOM: Identifying Opinionated Sentences in Chinese and English Text
Chunliang Zhang | Ke Wang | Muhua Zhu | Tong Xiao | Jingbo Zhu
Proceedings of the 7th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-7, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 16-19, 2008

pdf dblp
KNN and Re-ranking Models for English Patent Mining at NTCIR-7
Tong Xiao | Feifei Cao | Tianning Li | Guolong Song | Ke Zhou | Jingbo Zhu | Huizhen Wang
Proceedings of the 7th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-7, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 16-19, 2008