Tong Xu


2018

doi dblp
Enhancing Person-Job Fit for Talent Recruitment: An Ability-aware Neural Network Approach
Chuan Qin | Hengshu Zhu | Tong Xu | Chen Zhu | Liang Jiang | Enhong Chen | Hui Xiong
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

2019

doi dblp
Large-Scale Talent Flow Forecast with Dynamic Latent Factor Model?
Le Zhang | Hengshu Zhu | Tong Xu | Chen Zhu | Chuan Qin | Hui Xiong | Enhong Chen
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2020

doi dblp
Large-Scale Talent Flow Embedding for Company Competitive Analysis
Le Zhang | Tong Xu | Hengshu Zhu | Chuan Qin | Qingxin Meng | Hui Xiong | Enhong Chen
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Disentangled Graph Collaborative Filtering
Xiang Wang | Hongye Jin | An Zhang | Xiangnan He | Tong Xu | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Matching of social events and users: a two-way selection perspective
Zikai Yin | Tong Xu | Hengshu Zhu | Chen Zhu | Enhong Chen | Hui Xiong
2020 Volume 23 Issue 2

doi dblp
An Enhanced Neural Network Approach to Person-Job Fit in Talent Recruitment
Chuan Qin | Hengshu Zhu | Tong Xu | Chen Zhu | Chao Ma | Enhong Chen | Hui Xiong
2020 Volume 38 Issue 2

2021

doi dblp
Drug Package Recommendation via Interaction-aware Graph Induction
Zhi Zheng | Chao Wang | Tong Xu | Dazhong Shen | Penggang Qin | Baoxing Huai | Tongzhu Liu | Enhong Chen
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Intelligent Electric Vehicle Charging Recommendation Based on Multi-Agent Reinforcement Learning
Weijia Zhang | Hao Liu | Fan Wang | Tong Xu | Haoran Xin | Dejing Dou | Hui Xiong
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021