Tong Xu


2022

doi dblp
Social Context-aware Person Search in Videos via Multi-modal Cues
Dan Li | Tong Xu | Peilun Zhou | Weidong He | Yanbin Hao | Yi Zheng | Enhong Chen
2022 Volume 40 Issue 3

doi dblp
Joint Representation Learning with Relation-Enhanced Topic Models for Intelligent Job Interview Assessment
Dazhong Shen | Chuan Qin | Hengshu Zhu | Tong Xu | Enhong Chen | Hui Xiong
2022 Volume 40 Issue 1

doi dblp
MM-Rec: Visiolinguistic Model Empowered Multimodal News Recommendation
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Tao Qi | Chao Zhang | Yongfeng Huang | Tong Xu
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
CAPTOR: A Crowd-Aware Pre-Travel Recommender System for Out-of-Town Users
Haoran Xin | Xinjiang Lu | Nengjun Zhu | Tong Xu | Dejing Dou | Hui Xiong
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Faithful Abstractive Summarization via Fact-aware Consistency-constrained Transformer
Yuanjie Lyu | Chen Zhu | Tong Xu | Zikai Yin | Enhong Chen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
CBR: Context Bias aware Recommendation for Debiasing User Modeling and Click Prediction10033
Zhi Zheng | Zhaopeng Qiu | Tong Xu | Xian Wu | Xiangyu Zhao | Enhong Chen | Hui Xiong
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
AutoField: Automating Feature Selection in Deep Recommender Systems
Yejing Wang | Xiangyu Zhao | Tong Xu | Xian Wu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Patent2Vec: Multi-view representation learning on patent-graphs for patent classification
Lintao Fang | Le Zhang | Han Wu | Tong Xu | Ding Zhou | Enhong Chen
2021 Volume 24 Issue 5

doi dblp
Intelligent Electric Vehicle Charging Recommendation Based on Multi-Agent Reinforcement Learning
Weijia Zhang | Hao Liu | Fan Wang | Tong Xu | Haoran Xin | Dejing Dou | Hui Xiong
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Drug Package Recommendation via Interaction-aware Graph Induction
Zhi Zheng | Chao Wang | Tong Xu | Dazhong Shen | Penggang Qin | Baoxing Huai | Tongzhu Liu | Enhong Chen
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Matching of social events and users: a two-way selection perspective
Zikai Yin | Tong Xu | Hengshu Zhu | Chen Zhu | Enhong Chen | Hui Xiong
2020 Volume 23 Issue 2

doi dblp
An Enhanced Neural Network Approach to Person-Job Fit in Talent Recruitment
Chuan Qin | Hengshu Zhu | Tong Xu | Chen Zhu | Chao Ma | Enhong Chen | Hui Xiong
2020 Volume 38 Issue 2

doi dblp
Disentangled Graph Collaborative Filtering
Xiang Wang | Hongye Jin | An Zhang | Xiangnan He | Tong Xu | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Large-Scale Talent Flow Embedding for Company Competitive Analysis
Le Zhang | Tong Xu | Hengshu Zhu | Chuan Qin | Qingxin Meng | Hui Xiong | Enhong Chen
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Large-Scale Talent Flow Forecast with Dynamic Latent Factor Model?
Le Zhang | Hengshu Zhu | Tong Xu | Chen Zhu | Chuan Qin | Hui Xiong | Enhong Chen
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Enhancing Person-Job Fit for Talent Recruitment: An Ability-aware Neural Network Approach
Chuan Qin | Hengshu Zhu | Tong Xu | Chen Zhu | Liang Jiang | Enhong Chen | Hui Xiong
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018