Wayne Xin Zhao


2023

doi dblp
Directed Acyclic Graph Factorization Machines for CTR Prediction via Knowledge Distillation
Zhen Tian | Ting Bai | Zibin Zhang | Zhiyuan Xu | Kangyi Lin | Ji-Rong Wen | Wayne Xin Zhao
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Interpretable Aspect-Aware Capsule Network for Peer Review Based Citation Count Prediction
Siqing Li | Yaliang Li | Wayne Xin Zhao | Bolin Ding | Ji-Rong Wen
2022 Volume 40 Issue 1

doi dblp
Knowledge-Guided Disentangled Representation Learning for Recommender Systems
Shanlei Mu | Yaliang Li | Wayne Xin Zhao | Siqing Li | Ji-Rong Wen
2022 Volume 40 Issue 1

doi dblp
Self-Supervised learning for Conversational Recommendation
Shuokai Li | Ruobing Xie | Yongchun Zhu | Fuzhen Zhuang | Zhenwei Tang | Wayne Xin Zhao | Qing He
2022 Volume 59 Issue 6

doi dblp
C^2-CRS: Coarse-to-Fine Contrastive Learning for Conversational Recommender System
Yuanhang Zhou | Kun Zhou | Wayne Xin Zhao | Cheng Wang | Peng Jiang | He Hu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
CORE: Simple and Effective Session-based Recommendation within Consistent Representation Space
Yupeng Hou | Binbin Hu | Zhiqiang Zhang | Wayne Xin Zhao
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Ada-Ranker: A Data Distribution Adaptive Ranking Paradigm for Sequential Recommendation
Xinyan Fan | Jianxun Lian | Wayne Xin Zhao | Zheng Liu | Chaozhuo Li | Xing Xie
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Alleviating Spurious Correlations in Knowledge-aware Recommendations through Counterfactual Generator
Shanlei Mu | Yaliang Li | Wayne Xin Zhao | Jingyuan Wang | Bolin Ding | Ji-Rong Wen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Learning to Denoise Unreliable Interactions for Graph Collaborative Filtering
Changxin Tian | Yuexiang Xie | Yaliang Li | Nan Yang | Wayne Xin Zhao
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
RecBole 2.0: Towards a More Up-to-Date Recommendation Library
Wayne Xin Zhao | Yupeng Hou | Xingyu Pan | Chen Yang | Zeyu Zhang | Zihan Lin | Jingsen Zhang | Shuqing Bian | Jiakai Tang | Wenqi Sun | Yushuo Chen | Lanling Xu | Gaowei Zhang | Zhen Tian | Changxin Tian | Shanlei Mu | Xinyan Fan | Xu Chen | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Multimodal Meta-Learning for Cold-Start Sequential Recommendation
Xingyu Pan | Yushuo Chen | Changxin Tian | Zihan Lin | Jinpeng Wang | He Hu | Wayne Xin Zhao
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
A Relevant and Diverse Retrieval-enhanced Data Augmentation Framework for Sequential Recommendation
Shuqing Bian | Wayne Xin Zhao | Jinpeng Wang | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Temporal Contrastive Pre-Training for Sequential Recommendation
Changxin Tian | Zihan Lin | Shuqing Bian | Jinpeng Wang | Wayne Xin Zhao
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
RSD: A Reinforced Siamese Network with Domain Knowledge for Early Diagnosis
Houxing Ren | Jingyuan Wang | Wayne Xin Zhao
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Filter-enhanced MLP is All You Need for Sequential Recommendation
Kun Zhou | Hui Yu | Wayne Xin Zhao | Ji-Rong Wen
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Improving Graph Collaborative Filtering with Neighborhood-enriched Contrastive Learning
Zihan Lin | Changxin Tian | Yupeng Hou | Wayne Xin Zhao
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
ID-Agnostic User Behavior Pre-training for Sequential Recommendation
Shanlei Mu | Yupeng Hou | Wayne Xin Zhao | Yaliang Li | Bolin Ding
Information Retrieval - 28th China Conference, CCIR 2022, Chongqing, China, September 16-18, 2022, Revised Selected Papers

2021

doi dblp
Improving Multi-hop Knowledge Base Question Answering by Learning Intermediate Supervision Signals
Gaole He | Yunshi Lan | Jing Jiang | Wayne Xin Zhao | Ji-Rong Wen
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Lighter and Better: Low-Rank Decomposed Self-Attention Networks for Next-Item Recommendation
Xinyan Fan | Zheng Liu | Jianxun Lian | Wayne Xin Zhao | Xing Xie | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Counterfactual Data-Augmented Sequential Recommendation
Zhenlei Wang | Jingsen Zhang | Hongteng Xu | Xu Chen | Yongfeng Zhang | Wayne Xin Zhao | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Knowledge-based Review Generation by Coherence Enhanced Text Planning
Junyi Li | Wayne Xin Zhao | Zhicheng Wei | Nicholas Jing Yuan | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
RecBole: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Framework for Recommendation Algorithms
Wayne Xin Zhao | Shanlei Mu | Yupeng Hou | Zihan Lin | Yushuo Chen | Xingyu Pan | Kaiyuan Li | Yujie Lu | Hui Wang | Changxin Tian | Yingqian Min | Zhichao Feng | Xinyan Fan | Xu Chen | Pengfei Wang | Wendi Ji | Yaliang Li | Xiaoling Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Contrastive Curriculum Learning for Sequential User Behavior Modeling via Data Augmentation
Shuqing Bian | Wayne Xin Zhao | Kun Zhou | Jing Cai | Yancheng He | Cunxiang Yin | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Causally Attentive Collaborative Filtering
Jingsen Zhang | Xu Chen | Wayne Xin Zhao
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Counterfactual Review-based Recommendation
Kun Xiong | Wenwen Ye | Xu Chen | Yongfeng Zhang | Wayne Xin Zhao | Binbin Hu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
A Novel Macro-Micro Fusion Network for User Representation Learning on Mobile Apps
Shuqing Bian | Wayne Xin Zhao | Kun Zhou | Xu Chen | Jing Cai | Yancheng He | Xingji Luo | Ji-Rong Wen
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Learning Semantic Representations from Directed Social Links to Tag Microblog Users at Scale
Wayne Xin Zhao | Yupeng Hou | Junhua Chen | Jonathan J. H. Zhu | Eddy Jing Yin | Hanting Su | Ji-Rong Wen
2020 Volume 38 Issue 2

doi dblp
KERL: A Knowledge-Guided Reinforcement Learning Model for Sequential Recommendation
Pengfei Wang | Yu Fan | Long Xia | Wayne Xin Zhao | Shaozhang Niu | Jimmy X. Huang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Sequential Recommendation with Self-Attentive Multi-Adversarial Network
Ruiyang Ren | Zhaoyang Liu | Yaliang Li | Wayne Xin Zhao | Hui Wang | Bolin Ding | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Leveraging Historical Interaction Data for Improving Conversational Recommender System
Kun Zhou | Wayne Xin Zhao | Hui Wang | Sirui Wang | Fuzheng Zhang | Zhongyuan Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Revisiting Alternative Experimental Settings for Evaluating Top-N Item Recommendation Algorithms
Wayne Xin Zhao | Junhua Chen | Pengfei Wang | Qi Gu | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
S3-Rec: Self-Supervised Learning for Sequential Recommendation with Mutual Information Maximization
Kun Zhou | Hui Wang | Wayne Xin Zhao | Yutao Zhu | Sirui Wang | Fuzheng Zhang | Zhongyuan Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Knowledge-Enhanced Personalized Review Generation with Capsule Graph Neural Network
Junyi Li | Siqing Li | Wayne Xin Zhao | Gaole He | Zhicheng Wei | Nicholas Jing Yuan | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Learning to Match Jobs with Resumes from Sparse Interaction Data using Multi-View Co-Teaching Network
Shuqing Bian | Xu Chen | Wayne Xin Zhao | Kun Zhou | Yupeng Hou | Yang Song | Tao Zhang | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Mining Implicit Entity Preference from User-Item Interaction Data for Knowledge Graph Completion via Adversarial Learning
Gaole He | Junyi Li | Wayne Xin Zhao | Peiju Liu | Ji-Rong Wen
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Taxonomy-Aware Multi-Hop Reasoning Networks for Sequential Recommendation
Jin Huang | Zhaochun Ren | Wayne Xin Zhao | Gaole He | Ji-Rong Wen | Daxiang Dong
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

doi dblp
Supervised Hierarchical Cross-Modal Hashing
Changchang Sun | Xuemeng Song | Fuli Feng | Wayne Xin Zhao | Hao Zhang | Liqiang Nie
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
CTRec: A Long-Short Demands Evolution Model for Continuous-Time Recommendation
Ting Bai | Lixin Zou | Wayne Xin Zhao | Pan Du | Weidong Liu | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Learning to Effectively Estimate the Travel Time for Fastest Route Recommendation
Ning Wu | Jingyuan Wang | Wayne Xin Zhao | Yang Jin
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2018

doi dblp
Automatically Learning Topics and Difficulty Levels of Problems in Online Judge Systems
Wayne Xin Zhao | Wenhui Zhang | Yulan He | Xing Xie | Ji-Rong Wen
2018 Volume 36 Issue 3

pdf dblp
KB4Rec: A Dataset for Linking Knowledge Bases with Recommender Systems
Wayne Xin Zhao | Gaole He | Hongjian Dou | Jin Huang | Siqi Ouyang | Ji-Rong Wen
Proceedings of the CIKM 2018 Workshops co-located with 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2018), Torino, Italy, October 22, 2018

doi dblp
A Neural Labeled Network Embedding Approach to Product Adopter Prediction
Qi Gu | Ting Bai | Wayne Xin Zhao | Ji-Rong Wen
Information Retrieval Technology - 14th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2018, Taipei, Taiwan, November 28-30, 2018, Proceedings

doi dblp
An Attribute-aware Neural Attentive Model for Next Basket Recommendation
Ting Bai | Jian-Yun Nie | Wayne Xin Zhao | Yutao Zhu | Pan Du | Ji-Rong Wen
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Improving Sequential Recommendation with Knowledge-Enhanced Memory Networks
Jin Huang | Wayne Xin Zhao | Hongjian Dou | Ji-Rong Wen | Edward Y. Chang
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Local and Global Information Fusion for Top-N Recommendation in Heterogeneous Information Network
Binbin Hu | Chuan Shi | Wayne Xin Zhao | Tianchi Yang
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
Version-Aware Rating Prediction for Mobile App Recommendation
Yuan Yao | Wayne Xin Zhao | Yaojing Wang | Hanghang Tong | Feng Xu | Jian Lu
2017 Volume 35 Issue 4

doi dblp
A Neural Network Approach to Jointly Modeling Social Networks and Mobile Trajectories
Cheng Yang | Maosong Sun | Wayne Xin Zhao | Zhiyuan Liu | Edward Y. Chang
2017 Volume 35 Issue 4

doi dblp
Local Representative-Based Matrix Factorization for Cold-Start Recommendation
Lei Shi | Wayne Xin Zhao | Yi-Dong Shen
2017 Volume 36 Issue 2

doi dblp
Probabilistic Local Matrix Factorization Based on User Reviews
Xu Chen | Yongfeng Zhang | Wayne Xin Zhao | Wenwen Ye | Zheng Qin
Information Retrieval Technology - 13th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2017, Jeju Island, South Korea, November 22-24, 2017, Proceedings

doi dblp
A Collaborative Neural Model for Rating Prediction by Leveraging User Reviews and Product Images
Wenwen Ye | Yongfeng Zhang | Wayne Xin Zhao | Xu Chen | Zheng Qin
Information Retrieval Technology - 13th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2017, Jeju Island, South Korea, November 22-24, 2017, Proceedings

doi dblp
Learning to Diversify Search Results via Subtopic Attention
Zhengbao Jiang | Ji-Rong Wen | Zhicheng Dou | Wayne Xin Zhao | Jian-Yun Nie | Ming Yue
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
A Neural Collaborative Filtering Model with Interaction-based Neighborhood
Ting Bai | Ji-Rong Wen | Jun Zhang | Wayne Xin Zhao
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2016

doi dblp
A computational approach to measuring the correlation between expertise and social media influence for celebrities on microblogs
Wayne Xin Zhao | Jing Liu | Yulan He | Chin-Yew Lin | Ji-Rong Wen
2016 Volume 19 Issue 5

doi dblp
A Probabilistic Lifestyle-Based Trajectory Model for Social Strength Inference from Human Trajectory Data
Wayne Xin Zhao | Ningnan Zhou | Wenhui Zhang | Ji-Rong Wen | Shan Wang | Edward Y. Chang
2016 Volume 35 Issue 1

doi dblp
Learning Distributed Representations for Recommender Systems with a Network Embedding Approach
Wayne Xin Zhao | Jin Huang | Ji-Rong Wen
Information Retrieval Technology - 12th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2016, Beijing, China, November 30 - December 2, 2016, Proceedings

doi dblp
Information Retrieval Technology - 12th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2016, Beijing, China, November 30 - December 2, 2016, Proceedings

Information Retrieval Technology - 12th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2016, Beijing, China, November 30 - December 2, 2016, Proceedings

2015

doi dblp
A General SIMD-Based Approach to Accelerating Compression Algorithms
Wayne Xin Zhao | Xudong Zhang | Daniel Lemire | Dongdong Shan | Jian-Yun Nie | Hongfei Yan | Ji-Rong Wen
2015 Volume 33 Issue 3

doi dblp
Tweet Timeline Generation via Graph-Based Dynamic Greedy Clustering
Feifan Fan | Runwei Qiang | Chao Lv | Wayne Xin Zhao | Jianwu Yang
Information Retrieval Technology - 11th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2015, Brisbane, QLD, Australia, December 2-4, 2015. Proceedings

2014

doi dblp
Infer User Interests via Link Structure Regularization
Jinpeng Wang | Wayne Xin Zhao | Yulan He | Xiaoming Li
2014 Volume 5 Issue 2

2013

doi dblp
Timeline generation with social attention
Wayne Xin Zhao | Yanwei Guo | Rui Yan | Yulan He | Xiaoming Li
The 36th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '13, Dublin, Ireland - July 28 - August 01, 2013

doi dblp
Originator or propagator?: incorporating social role theory into topic models for twitter content analysis
Wayne Xin Zhao | Jinpeng Wang | Yulan He | Jian-Yun Nie | Xiaoming Li
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

2012

doi dblp
Position-Aligned Translation Model for Citation Recommendation
Jing He | Jian-Yun Nie | Yang Lu | Wayne Xin Zhao
String Processing and Information Retrieval - 19th International Symposium, SPIRE 2012, Cartagena de Indias, Colombia, October 21-25, 2012. Proceedings

doi dblp
Using Lexical and Thematic Knowledge for Name Disambiguation
Jinpeng Wang | Wayne Xin Zhao | Rui Yan | Haitian Wei | Jian-Yun Nie | Xiaoming Li
Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings

doi dblp
Visualizing timelines: evolutionary summarization via iterative reinforcement between text and image streams
Rui Yan | Xiaojun Wan | Mirella Lapata | Wayne Xin Zhao | Pu-Jen Cheng | Xiaoming Li
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

2011

doi dblp
Efficiently collecting relevance information from clickthroughs for web retrieval system evaluation
Jing He | Wayne Xin Zhao | Baihan Shu | Xiaoming Li | Hongfei Yan
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011

doi dblp
Efficient phrase querying with flat position index
Dongdong Shan | Wayne Xin Zhao | Jing He | Rui Yan | Hongfei Yan | Xiaoming Li
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

doi dblp
Comparing Twitter and Traditional Media Using Topic Models
Wayne Xin Zhao | Jing Jiang | Jianshu Weng | Jing He | Ee-Peng Lim | Hongfei Yan | Xiaoming Li
Advances in Information Retrieval - 33rd European Conference on IR Research, ECIR 2011, Dublin, Ireland, April 18-21, 2011. Proceedings

2010

doi dblp
Context modeling for ranking and tagging bursty features in text streams
Wayne Xin Zhao | Jing Jiang | Jing He | Dongdong Shan | Hongfei Yan | Xiaoming Li
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

Search
Co-authors
Venues