Wei Cheng


2012

doi dblp
Hierarchical co-clustering based on entropy splitting
Wei Cheng | Xiang Zhang | Feng Pan | Wei Wang
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

2018

doi dblp
Co-Regularized Deep Multi-Network Embedding
Jingchao Ni | Shiyu Chang | Xiao Liu | Wei Cheng | Haifeng Chen | Dongkuan Xu | Xiang Zhang
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

doi dblp
Collaborative Alert Ranking for Anomaly Detection
Ying Lin | Zhengzhang Chen | Cheng Cao | Lu-An Tang | Kai Zhang | Wei Cheng | Zhichun Li
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2020

doi dblp
Adversarial Cooperative Imitation Learning for Dynamic Treatment Regimes10033
Lu Wang | Wenchao Yu | Xiaofeng He | Wei Cheng | Martin Renqiang Ren | Wei Wang | Bo Zong | Haifeng Chen | Hongyuan Zha
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Interpretable Click-Through Rate Prediction through Hierarchical Attention
Zeyu Li | Wei Cheng | Yang Chen | Haifeng Chen | Wei Wang
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Temporal Context-Aware Representation Learning for Question Routing
Xuchao Zhang | Wei Cheng | Bo Zong | Yuncong Chen | Jianwu Xu | Ding Li | Haifeng Chen
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

2021

doi dblp
Learning to Drop: Robust Graph Neural Network via Topological Denoising
Dongsheng Luo | Wei Cheng | Wenchao Yu | Bo Zong | Jingchao Ni | Haifeng Chen | Xiang Zhang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021