Wei Chu


2022

doi dblp
CRET: Cross-Modal Retrieval Transformer for Efficient Text-Video Retrieval
Kaixiang Ji | Jiajia Liu | Weixiang Hong | Liheng Zhong | Jian Wang | Jingdong Chen | Wei Chu
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
ESCM2: Entire Space Counterfactual Multi-Task Model for Post-Click Conversion Rate Estimation
Hao Wang | Tai-Wei Chang | Tianqiao Liu | Jianmin Huang | Zhichao Chen | Chao Yu | Ruopeng Li | Wei Chu
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
GilBERT: Generative Vision-Language Pre-Training for Image-Text Retrieval
Weixiang Hong | Kaixiang Ji | Jiajia Liu | Jian Wang | Jingdong Chen | Wei Chu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2020

doi dblp
Metric Learning with Equidistant and Equidistributed Triplet-based Loss for Product Image Search
Furong Xu | Wei Zhang | Yuan Cheng | Wei Chu
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

pdf dblp
BandNet: A Neural Network-based, Multi-Instrument Beatles-Style MIDI Music Composition Machine
Yichao Zhou | Wei Chu | Sam Young | Xin Chen
Proceedings of the 20th International Society for Music Information Retrieval Conference, ISMIR 2019, Delft, The Netherlands, November 4-8, 2019

2018

doi dblp
Modelling Domain Relationships for Transfer Learning on Retrieval-based Question Answering Systems in E-commerce
Jianfei Yu | Minghui Qiu | Jing Jiang | Jun Huang | Shuangyong Song | Wei Chu | Haiqing Chen
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

2017

doi dblp
AliMe Assist : An Intelligent Assistant for Creating an Innovative E-commerce Experience
Feng-Lin Li | Minghui Qiu | Haiqing Chen | Xiongwei Wang | Xing Gao | Jun Huang | Juwei Ren | Zhongzhou Zhao | Weipeng Zhao | Lei Wang | Guwei Jin | Wei Chu
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2015

doi dblp
Learning to Recommend Related Entities to Search Users
Bin Bi | Hao Ma | Bo-June Paul Hsu | Wei Chu | Kuansan Wang | Junghoo Cho
Proceedings of the Eighth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2015, Shanghai, China, February 2-6, 2015

2014

doi dblp
Cohort modeling for enhanced personalized search
Jinyun Yan | Wei Chu | Ryen W. White
The 37th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR '14, Gold Coast , QLD, Australia - July 06 - 11, 2014

2013

doi dblp
Personalized ranking model adaptation for web search
Hongning Wang | Xiaodong He | Ming-Wei Chang | Yang Song | Ryen W. White | Wei Chu
The 36th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '13, Dublin, Ireland - July 28 - August 01, 2013

doi dblp
Enhancing personalized search by mining and modeling task behavior
Ryen W. White | Wei Chu | Ahmed Hassan Awadallah | Xiaodong He | Yang Song | Hongning Wang
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013

doi dblp
Learning to extract cross-session search tasks
Hongning Wang | Yang Song | Ming-Wei Chang | Xiaodong He | Ryen W. White | Wei Chu
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013

2012

doi dblp
An Online Learning Framework for Refining Recency Search Results with User Click Feedback
Taesup Moon | Wei Chu | Lihong Li | Zhaohui Zheng | Yi Chang
2012 Volume 30 Issue 4

doi dblp
Modeling the impact of short- and long-term behavior on search personalization
Paul N. Bennett | Ryen W. White | Wei Chu | Susan T. Dumais | Peter Bailey | Fedor Borisyuk | Xiaoyuan Cui
The 35th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '12, Portland, OR, USA, August 12-16, 2012

2011

doi dblp
Unbiased offline evaluation of contextual-bandit-based news article recommendation algorithms
Lihong Li | Wei Chu | John Langford | Xuanhui Wang
Proceedings of the Forth International Conference on Web Search and Web Data Mining, WSDM 2011, Hong Kong, China, February 9-12, 2011

doi dblp
A machine-learned proactive moderation system for auction fraud detection
Liang Zhang | Jie Yang | Wei Chu | Belle L. Tseng
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

2010

doi dblp
Online learning for recency search ranking using real-time user feedback
Taesup Moon | Lihong Li | Wei Chu | Ciya Liao | Zhaohui Zheng | Yi Chang
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

doi dblp
A contextual-bandit approach to personalized news article recommendation
Lihong Li | Wei Chu | John Langford | Robert E. Schapire
Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 26-30, 2010

2009

doi dblp
Personalized recommendation on dynamic content using predictive bilinear models
Wei Chu | Seung-Taek Park
Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009