Wei Hu


2022

doi dblp
Informed Multi-context Entity Alignment
Kexuan Xin | Zequn Sun | Wen Hua | Wei Hu | Xiaofang Zhou
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Inductive Knowledge Graph Reasoning for Multi-batch Emerging Entities
Yuanning Cui | Yuxin Wang | Zequn Sun | Wenqiang Liu | Yiqiao Jiang | Kexin Han | Wei Hu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Trustworthy Knowledge Graph Completion Based on Multi-sourced Noisy Data
Jiacheng Huang | Yao Zhao | Wei Hu | Zhen Ning | Qijin Chen | Xiaoxia Qiu | Chengfu Huo | Weijun Ren
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2020

doi dblp
Open Knowledge Enrichment for Long-tail Entities
Ermei Cao | Difeng Wang | Jiacheng Huang | Wei Hu
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2018

doi dblp
Automated Comparative Table Generation for Facilitating Human Intervention in Multi-Entity Resolution
Jiacheng Huang | Wei Hu | Haoxuan Li | Yuzhong Qu
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Re-evaluating Embedding-Based Knowledge Graph Completion Methods
Farahnaz Akrami | Lingbing Guo | Wei Hu | Chengkai Li
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
TruthDiscover: Resolving Object Conflicts on Massive Linked Data
Wenqiang Liu | Jun Liu | Haimeng Duan | Jian Zhang | Wei Hu | Bifan Wei
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2011

doi dblp
A self-training approach for resolving object coreference on the semantic web
Wei Hu | Jianfeng Chen | Yuzhong Qu
Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web, WWW 2011, Hyderabad, India, March 28 - April 1, 2011

2006

doi dblp
Constructing virtual documents for ontology matching
Yuzhong Qu | Wei Hu | Gong Cheng
Proceedings of the 15th international conference on World Wide Web, WWW 2006, Edinburgh, Scotland, UK, May 23-26, 2006