Wei Jin


2022

doi dblp
Towards Robust Graph Neural Networks for Noisy Graphs with Sparse Labels
Enyan Dai | Wei Jin | Hui Liu | Suhang Wang
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Graph Trend Filtering Networks for Recommendation
Wenqi Fan | Xiaorui Liu | Wei Jin | Xiangyu Zhao | Jiliang Tang | Qing Li
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
Graph Mining with Graph Neural Networks
Wei Jin
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Node Similarity Preserving Graph Convolutional Networks
Wei Jin | Tyler Derr | Yiqi Wang | Yao Ma | Zitao Liu | Jiliang Tang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Graph Feature Gating Networks
Wei Jin | Xiaorui Liu | Yao Ma | Tyler Derr | Charu C. Aggarwal | Jiliang Tang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Traffic Flow Prediction via Spatial Temporal Graph Neural Network
Xiaoyang Wang | Yao Ma | Yiqi Wang | Wei Jin | Xin Wang | Jiliang Tang | Caiyan Jia | Jian Yu
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020