Wei Wang


2021

doi dblp
Unsupervised Domain Adaptation for Static Malware Detection based on Gradient Boosting Trees
Panpan Qi | Wei Wang | Lei Zhu | See-Kiong Ng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Mixup for Node and Graph Classification
Yiwei Wang | Wei Wang | Yuxuan Liang | Yujun Cai | Bryan Hooi
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
CurGraph: Curriculum Learning for Graph Classification
Yiwei Wang | Wei Wang | Yuxuan Liang | Yujun Cai | Bryan Hooi
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Learning Effective Representations for Person-Job Fit by Feature Fusion
Junshu Jiang | Songyun Ye | Wei Wang | Jingran Xu | Xiaosheng Luo
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Deploying Hash Tables on Die-Stacked High Bandwidth Memory
Xuntao Cheng | Bingsheng He | Eric Lo | Wei Wang | Shengliang Lu | Xinyu Chen
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2017

doi dblp
Capturing Feature-Level Irregularity in Disease Progression Modeling
Kaiping Zheng | Wei Wang | Jinyang Gao | Kee Yuan Ngiam | Beng Chin Ooi | James Wei Luen Yip
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017