Wei Wei


2022

doi dblp
Multi-level Cross-view Contrastive Learning for Knowledge-aware Recommender System
Ding Zou | Wei Wei | Xian-Ling Mao | Ziyang Wang | Minghui Qiu | Feida Zhu | Xin Cao
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Spatial-Temporal Identity: A Simple yet Effective Baseline for Multivariate Time Series Forecasting
Zezhi Shao | Zhao Zhang | Fei Wang | Wei Wei | Yongjun Xu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Improving Knowledge-aware Recommendation with Multi-level Interactive Contrastive Learning
Ding Zou | Wei Wei | Ziyang Wang | Xian-Ling Mao | Feida Zhu | Rui Fang | Dangyang Chen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Multi-level Contrastive Learning Framework for Sequential Recommendation
Ziyang Wang | Huoyu Liu | Wei Wei | Yue Hu | Xian-Ling Mao | Shaojian He | Rui Fang | Dangyang Chen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Improving Personality Consistency in Conversation by Persona Extending
Yifan Liu | Wei Wei | Jiayi Liu | Xianling Mao | Rui Fang | Dangyang Chen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Target-guided Emotion-aware Chat Machine
Wei Wei | Jiayi Liu | Xianling Mao | Guibing Guo | Feida Zhu | Pan Zhou | Yuchong Hu | Shanshan Feng
2021 Volume 39 Issue 4

doi dblp
Partial-Softmax Loss based Deep Hashing
Rong-Cheng Tu | Xian-Ling Mao | Jia-Nan Guo | Wei Wei | Heyan Huang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
PONE: A Novel Automatic Evaluation Metric for Open-domain Generative Dialogue Systems
Tian Lan | Xian-Ling Mao | Wei Wei | Xiaoyan Gao | Heyan Huang
2020 Volume 39 Issue 1

doi dblp
Global Context Enhanced Graph Neural Networks for Session-based Recommendation
Ziyang Wang | Wei Wei | Gao Cong | Xiao-Li Li | Xianling Mao | Minghui Qiu
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2019

doi dblp
Emotion-aware Chat Machine: Automatic Emotional Response Generation for Human-like Emotional Interaction
Wei Wei | Jiayi Liu | Xianling Mao | Guibing Guo | Feida Zhu | Pan Zhou | Yuchong Hu
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2016

doi dblp
Individual Judgments Versus Consensus: Estimating Query-URL Relevance
Hengjie Song | Yonghui Xu | Huaqing Min | Qingyao Wu | Wei Wei | Jianshu Weng | Xiaogang Han | Qiang Yang | Jialiang Shi | Jiaqian Gu | Chunyan Miao | Toyoaki Nishida
2016 Volume 10 Issue 1

2014

doi dblp
Exploiting Geographical Neighborhood Characteristics for Location Recommendation
Yong Liu | Wei Wei | Aixin Sun | Chunyan Miao
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014