Wei Wu


2014

doi dblp
Question Retrieval with High Quality Answers in Community Question Answering
Kai Zhang | Wei Wu | Haocheng Wu | Zhoujun Li | Ming Zhou
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

doi dblp
Improving search relevance for short queries in community question answering
Haocheng Wu | Wei Wu | Ming Zhou | Enhong Chen | Lei Duan | Heung-Yeung Shum
Seventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2014, New York, NY, USA, February 24-28, 2014

2016

doi dblp
Learning Distributed Representations of Data in Community Question Answering for Question Retrieval
Kai Zhang | Wei Wu | Fang Wang | Ming Zhou | Zhoujun Li
Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, San Francisco, CA, USA, February 22-25, 2016

2019

doi dblp
Multi-Representation Fusion Network for Multi-Turn Response Selection in Retrieval-Based Chatbots
Chongyang Tao | Wei Wu | Can Xu | Wenpeng Hu | Dongyan Zhao | Rui Yan
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

2021

doi dblp
Conditional Text Generation for Harmonious Human-Machine Interaction
Bin Guo | Hao Wang | Yasan Ding | Wei Wu | Shaoyang Hao | Yueqi Sun | Zhiwen Yu
2021 Volume 12 Issue 2

doi dblp
Response Ranking with Multi-types of Deep Interactive Representations in Retrieval-based Dialogues
Ruijian Xu | Chongyang Tao | Jiazhan Feng | Wei Wu | Rui Yan | Dongyan Zhao
2021 Volume 39 Issue 4