Weili Guan


2022

doi dblp
Locality-Sensitive State-Guided Experience Replay Optimization for Sparse Rewards in Online Recommendation
Xiaocong Chen | Lina Yao | Julian J. McAuley | Weili Guan | Xiaojun Chang | Xianzhi Wang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Bit-aware Semantic Transformer Hashing for Multi-modal Retrieval
Wentao Tan | Lei Zhu | Weili Guan | Jingjing Li | Zhiyong Cheng
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Personalized Fashion Compatibility Modeling via Metapath-guided Heterogeneous Graph Learning
Weili Guan | Fangkai Jiao | Xuemeng Song | Haokun Wen | Chung-Hsing Yeh | Xiaojun Chang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2020

doi dblp
Image caption generation with dual attention mechanism
Maofu Liu | Lingjun Li | Huijun Hu | Weili Guan | Jing Tian
2020 Volume 57 Issue 2

doi dblp
Multi-modal product title compression
Lianhai Miao | Da Cao | Juntao Li | Weili Guan
2020 Volume 57 Issue 1

doi dblp
Pairwise View Weighted Graph Network for View-based 3D Model Retrieval
Zan Gao | Yin-Ming Li | Weili Guan | Weizhi Nie | Zhiyong Cheng | Anan Liu
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020