Weipeng Yan


2022

doi dblp
Adaptive Experimentation with Delayed Binary Feedback
Zenan Wang | Carlos Carrion | Xiliang Lin | Fuhua Ji | Yongjun Bao | Weipeng Yan
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2020

doi dblp
Towards Personalized and Semantic Retrieval: An End-to-End Solution for E-commerce Search via Embedding Learning
Han Zhang | Songlin Wang | Kang Zhang | Zhiling Tang | Yunjiang Jiang | Yun Xiao | Weipeng Yan | Wenyun Yang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
MaHRL: Multi-goals Abstraction Based Deep Hierarchical Reinforcement Learning for Recommendations
Dongyang Zhao | Liang Zhang | Bo Zhang | Lizhou Zheng | Yongjun Bao | Weipeng Yan
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Decoupled Graph Convolution Network for Inferring Substitutable and Complementary Items
Yiding Liu | Yulong Gu | Zhuoye Ding | Junchao Gao | Ziyi Guo | Yongjun Bao | Weipeng Yan
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Dimension Relation Modeling for Click-Through Rate Prediction
Zihao Zhao | Zhiwei Fang | Yong Li | Changping Peng | Yongjun Bao | Weipeng Yan
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Regularized Adversarial Sampling and Deep Time-aware Attention for Click-Through Rate Prediction
Yikai Wang | Liang Zhang | Quanyu Dai | Fuchun Sun | Bo Zhang | Yang He | Weipeng Yan | Yongjun Bao
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019