Weiwei Guo


2021

doi dblp
Cascaded Deep Neural Ranking Models in LinkedIn People Search
Zimeng Yang | Song Yan | Abhimanyu Lad | Xiaowei Liu | Weiwei Guo
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
AutoDim: Field-aware Embedding Dimension Searchin Recommender Systems
Xiangyu Zhao | Haochen Liu | Hui Liu | Jiliang Tang | Weiwei Guo | Jun Shi | Sida Wang | Huiji Gao | Bo Long
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Personalized Query Suggestions
Jianling Zhong | Weiwei Guo | Huiji Gao | Bo Long
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Efficient Neural Query Auto Completion
Sida Wang | Weiwei Guo | Huiji Gao | Bo Long
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Incorporating User Feedback into Sequence to Sequence Model Training
Michaeel Kazi | Weiwei Guo | Huiji Gao | Bo Long
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
DeText: A Deep Text Ranking Framework with BERT
Weiwei Guo | Xiaowei Liu | Sida Wang | Huiji Gao | Ananth Sankar | Zimeng Yang | Qi Guo | Liang Zhang | Bo Long | Bee-Chung Chen | Deepak Agarwal
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Deep Natural Language Processing for Search Systems
Weiwei Guo | Huiji Gao | Jun Shi | Bo Long
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2016

doi dblp
Query to Knowledge: Unsupervised Entity Extraction from Shopping Queries using Adaptor Grammars
Ke Zhai | Zornitsa Kozareva | Yuening Hu | Qi Li | Weiwei Guo
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016