Wen Zhang


2022

doi dblp
DualDE: Dually Distilling Knowledge Graph Embedding for Faster and Cheaper Reasoning
Yushan Zhu | Wen Zhang | Mingyang Chen | Hui Chen | Xu Cheng | Wei Zhang | Huajun Chen
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
NeuralKG: An Open Source Library for Diverse Representation Learning of Knowledge Graphs
Wen Zhang | Xiangnan Chen | Zhen Yao | Mingyang Chen | Yushan Zhu | Hongtao Yu | Yufeng Huang | Yajing Xu | Ningyu Zhang | Zezhong Xu | Zonggang Yuan | Feiyu Xiong | Huajun Chen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Meta-Knowledge Transfer for Inductive Knowledge Graph Embedding
Mingyang Chen | Wen Zhang | Yushan Zhu | Hongting Zhou | Zonggang Yuan | Changliang Xu | Huajun Chen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2019

doi dblp
Interaction Embeddings for Prediction and Explanation in Knowledge Graphs
Wen Zhang | Bibek Paudel | Wei Zhang | Abraham Bernstein | Huajun Chen
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

doi dblp
Iteratively Learning Embeddings and Rules for Knowledge Graph Reasoning
Wen Zhang | Bibek Paudel | Liang Wang | Jiaoyan Chen | Hai Zhu | Wei Zhang | Abraham Bernstein | Huajun Chen
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Knowledge-Driven Stock Trend Prediction and Explanation via Temporal Convolutional Network
Shumin Deng | Ningyu Zhang | Wen Zhang | Jiaoyan Chen | Jeff Z. Pan | Huajun Chen
Companion of The 2019 World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2017

doi dblp
Knowledge Graph Embedding with Diversity of Structures
Wen Zhang
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017