Wendi Ji


2022

doi dblp
Community Trend Prediction on Heterogeneous Graph in E-commerce
Jiahao Yuan | Zhao Li | Pengcheng Zou | Xuan Gao | Jinwei Pan | Wendi Ji | Xiaoling Wang
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

2021

doi dblp
RecBole: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Framework for Recommendation Algorithms
Wayne Xin Zhao | Shanlei Mu | Yupeng Hou | Zihan Lin | Yushuo Chen | Xingyu Pan | Kaiyuan Li | Yujie Lu | Hui Wang | Changxin Tian | Yingqian Min | Zhichao Feng | Xinyan Fan | Xu Chen | Pengfei Wang | Wendi Ji | Yaliang Li | Xiaoling Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Sequential Recommender via Time-aware Attentive Memory Network
Wendi Ji | Keqiang Wang | Xiaoling Wang | Tingwei Chen | Alexandra I. Cristea
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2017

doi dblp
Latent semantic diagnosis in traditional chinese medicine
Wendi Ji | Ying Zhang | Xiaoling Wang | Yiping Zhou
2017 Volume 20 Issue 5

2016

doi dblp
A Probabilistic Multi-Touch Attribution Model for Online Advertising
Wendi Ji | Xiaoling Wang | Dell Zhang
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016