Wenjun Wang


2022

doi dblp
Towards a Multi-View Attentive Matching for Personalized Expert Finding
Qiyao Peng | Hongtao Liu | Yinghui Wang | Hongyan Xu | Pengfei Jiao | Minglai Shao | Wenjun Wang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Graph Neural Network for Higher-Order Dependency Networks
Di Jin | Yingli Gong | Zhiqiang Wang | Zhizhi Yu | Dongxiao He | Yuxiao Huang | Wenjun Wang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Inflation Improves Graph Neural Networks
Dongxiao He | Rui Guo | Xiaobao Wang | Di Jin | Yuxiao Huang | Wenjun Wang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Toward Comprehensive User and Item Representations via Three-tier Attention Network
Hongtao Liu | Wenjun Wang | Qiyao Peng | Nannan Wu | Fangzhao Wu | Pengfei Jiao
2021 Volume 39 Issue 3

doi dblp
Transformer Reasoning Network for Personalized Review Summarization
Hongyan Xu | Hongtao Liu | Pengfei Jiao | Wenjun Wang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Role-oriented Network Embedding Based on Adversarial Learning between Higher-order and Local Features
Wang Zhang | Xuan Guo | Ting Pan | Chaochao Liu | Pengfei Jiao | Lin Pan | Wenjun Wang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Neural Unified Review Recommendation with Cross Attention
Hongtao Liu | Wenjun Wang | Hongyan Xu | Qiyao Peng | Pengfei Jiao
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Anomaly Subgraph Detection with Feature Transfer
Ying Sun | Wenjun Wang | Nannan Wu | Wei Yu | Xue Chen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
NRPA: Neural Recommendation with Personalized Attention
Hongtao Liu | Fangzhao Wu | Wenjun Wang | Xianchen Wang | Pengfei Jiao | Chuhan Wu | Xing Xie
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019