Wenwu Ou


2021

doi dblp
Learning User Representations with Hypercuboids for Recommender Systems
Shuai Zhang | Huoyu Liu | Aston Zhang | Yue Hu | Ce Zhang | Yumeng Li | Tanchao Zhu | Shaojian He | Wenwu Ou
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Towards Long-term Fairness in Recommendation
Yingqiang Ge | Shuchang Liu | Ruoyuan Gao | Yikun Xian | Yunqi Li | Xiangyu Zhao | Changhua Pei | Fei Sun | Junfeng Ge | Wenwu Ou | Yongfeng Zhang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

2020

doi dblp
Graph-based Regularization on Embedding Layers for Recommendation
Yuan Zhang | Fei Sun | Xiaoyong Yang | Chen Xu | Wenwu Ou | Yan Zhang
2020 Volume 39 Issue 1

doi dblp
Understanding Echo Chambers in E-commerce Recommender Systems
Yingqiang Ge | Shuya Zhao | Honglu Zhou | Changhua Pei | Fei Sun | Wenwu Ou | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
ATBRG: Adaptive Target-Behavior Relational Graph Network for Effective Recommendation
Yufei Feng | Binbin Hu | Fuyu Lv | Qingwen Liu | Zhiqiang Zhang | Wenwu Ou
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
EdgeRec: Recommender System on Edge in Mobile Taobao
Yu Gong | Ziwen Jiang | Yufei Feng | Binbin Hu | Kaiqi Zhao | Qingwen Liu | Wenwu Ou
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
MTBRN: Multiplex Target-Behavior Relation Enhanced Network for Click-Through Rate Prediction
Yufei Feng | Fuyu Lv | Binbin Hu | Fei Sun | Kun Kuang | Yang Liu | Qingwen Liu | Wenwu Ou
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Weakly Supervised Co-Training of Query Rewriting andSemantic Matching for e-Commerce
Rong Xiao | Jianhui Ji | Baoliang Cui | Haihong Tang | Wenwu Ou | Yanghua Xiao | Jiwei Tan | Xuan Ju
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

doi dblp
Query-based Interactive Recommendation by Meta-Path and Adapted Attention-GRU
Yu Zhu | Yu Gong | Qingwen Liu | Yingcai Ma | Wenwu Ou | Junxiong Zhu | Beidou Wang | Ziyu Guan | Deng Cai
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
BERT4Rec: Sequential Recommendation with Bidirectional Encoder Representations from Transformer
Fei Sun | Jun Liu | Jian Wu | Changhua Pei | Xiao Lin | Wenwu Ou | Peng Jiang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Value-aware Recommendation based on Reinforcement Profit Maximization
Changhua Pei | Xinru Yang | Qing Cui | Xiao Lin | Fei Sun | Peng Jiang | Wenwu Ou | Yongfeng Zhang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Multi-Source Pointer Network for Product Title Summarization
Fei Sun | Peng Jiang | Hanxiao Sun | Changhua Pei | Wenwu Ou | Xiaobo Wang
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Learning to Collaborate: Multi-Scenario Ranking via Multi-Agent Reinforcement Learning
Jun Feng | Heng Li | Minlie Huang | Shichen Liu | Wenwu Ou | Zhirong Wang | Xiaoyan Zhu
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
Predicting Online Shopping Search Satisfaction and User Behaviors with Electrodermal Activity
Yingying Wu | Yiqun Liu | Ning Su | Shaoping Ma | Wenwu Ou
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017