Xi Xiao


2022

doi dblp
BARS: Towards Open Benchmarking for Recommender Systems
Jieming Zhu | Quanyu Dai | Liangcai Su | Rong Ma | Jinyang Liu | Guohao Cai | Xi Xiao | Rui Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
PEAR: Personalized Re-ranking with Contextualized Transformer for Recommendation
Yi Li | Jieming Zhu | Weiwen Liu | Liangcai Su | Guohao Cai | Qi Zhang | Ruiming Tang | Xi Xiao | Xiuqiang He
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
UltraGCN: Ultra Simplification of Graph Convolutional Networks for Recommendation
Kelong Mao | Jieming Zhu | Xi Xiao | Biao Lu | Zhaowei Wang | Xiuqiang He
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
SimpleX: A Simple and Strong Baseline for Collaborative Filtering
Kelong Mao | Jieming Zhu | Jinpeng Wang | Quanyu Dai | Zhenhua Dong | Xi Xiao | Xiuqiang He
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Item Tagging for Information Retrieval: A Tripartite Graph Neural Network based Approach
Kelong Mao | Xi Xiao | Jieming Zhu | Biao Lu | Ruiming Tang | Xiuqiang He
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020