Xia Hu


2023

doi dblp
S2GAE: Self-Supervised Graph Autoencoders are Generalizable Learners with Graph Masking
Qiaoyu Tan | Ninghao Liu | Xiao Huang | Soo-Hyun Choi | Li Li | Rui Chen | Xia Hu
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
Bring Your Own View: Graph Neural Networks for Link Prediction with Personalized Subgraph Selection
Qiaoyu Tan | Xin Zhang | Ninghao Liu | Daochen Zha | Li Li | Rui Chen | Soo-Hyun Choi | Xia Hu
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Adversarial Graph Perturbations for Recommendations at Scale
Huiyuan Chen | Kaixiong Zhou | Kwei-Herng Lai | Xia Hu | Fei Wang | Hao Yang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
BED: A Real-Time Object Detection System for Edge Devices
Guanchu Wang | Zaid Pervaiz Bhat | Zhimeng Jiang | Yi-Wei Chen | Daochen Zha | Alfredo Costilla Reyes | Afshin Niktash | Mehmet Görkem Ulkar | Osman Erman Okman | Xuanting Cai | Xia Hu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Geometric Graph Representation Learning via Maximizing Rate Reduction
Xiaotian Han | Zhimeng Jiang | Ninghao Liu | Qingquan Song | Jundong Li | Xia Hu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Sparse-Interest Network for Sequential Recommendation
Qiaoyu Tan | Jianwei Zhang | Jiangchao Yao | Ninghao Liu | Jingren Zhou | Hongxia Yang | Xia Hu
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Mitigating Gender Bias in Captioning Systems
Ruixiang Tang | Mengnan Du | Yuening Li | Zirui Liu | Na Zou | Xia Hu
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Explainable Recommender Systems via Resolving Learning Representations
Ninghao Liu | Yong Ge | Li Li | Xia Hu | Rui Chen | Soo-Hyun Choi
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Towards Generalizable Deepfake Detection with Locality-aware AutoEncoder
Mengnan Du | Shiva K. Pentyala | Yuening Li | Xia Hu
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
PyODDS: An End-to-end Outlier Detection System with Automated Machine Learning
Yuening Li | Daochen Zha | Praveen Kumar Venugopal | Na Zou | Xia Hu
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Learning to Hash with Graph Neural Networks for Recommender Systems
Qiaoyu Tan | Ninghao Liu | Xing Zhao | Hongxia Yang | Jingren Zhou | Xia Hu
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Representation Interpretation with Spatial Encoding and Multimodal Analytics
Ninghao Liu | Mengnan Du | Xia Hu
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

doi dblp
On Attribution of Recurrent Neural Network Predictions via Additive Decomposition
Mengnan Du | Ninghao Liu | Fan Yang | Shuiwang Ji | Xia Hu
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Understanding and Identifying Rhetorical Questions in Social Media
Suhas Ranganath | Xia Hu | Jiliang Tang | Suhang Wang | Huan Liu
2018 Volume 9 Issue 2

doi dblp
Exploring Expert Cognition for Attributed Network Embedding
Xiao Huang | Qingquan Song | Jundong Li | Xia Hu
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

doi dblp
Fairness-Aware Tensor-Based Recommendation
Ziwei Zhu | Xia Hu | James Caverlee
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
Cross-Platform App Recommendation by Jointly Modeling Ratings and Texts
Da Cao | Xiangnan He | Liqiang Nie | Xiaochi Wei | Xia Hu | Shunxiang Wu | Tat-Seng Chua
2017 Volume 35 Issue 4

doi dblp
Label Informed Attributed Network Embedding
Xiao Huang | Jundong Li | Xia Hu
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017

doi dblp
What Are You Known For?: Learning User Topical Profiles with Implicit and Explicit Footprints
Cheng Cao | Hancheng Ge | Haokai Lu | Xia Hu | James Caverlee
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
IDM 2017: Workshop on Interpretable Data Mining - Bridging the Gap between Shallow and Deep Models
Xia Hu | Shuiwang Ji
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Attributed Network Embedding for Learning in a Dynamic Environment
Jundong Li | Harsh Dani | Xia Hu | Jiliang Tang | Yi Chang | Huan Liu
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Neural Collaborative Filtering
Xiangnan He | Lizi Liao | Hanwang Zhang | Liqiang Nie | Xia Hu | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW 2017, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2016

doi dblp
Relational Learning with Social Status Analysis
Liang Wu | Xia Hu | Huan Liu
Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, San Francisco, CA, USA, February 22-25, 2016

doi dblp
Understanding and Identifying Advocates for Political Campaigns on Social Media
Suhas Ranganath | Xia Hu | Jiliang Tang | Huan Liu
Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, San Francisco, CA, USA, February 22-25, 2016

doi dblp
Data Summarization with Social Contexts
Hao Zhuang | Rameez Rahman | Xia Hu | Tian Guo | Pan Hui | Karl Aberer
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

2015

doi dblp
Unsupervised Streaming Feature Selection in Social Media
Jundong Li | Xia Hu | Jiliang Tang | Huan Liu
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

doi dblp
Visualizing Social Media Sentiment in Disaster Scenarios
Yafeng Lu | Xia Hu | Feng Wang | Shamanth Kumar | Huan Liu | Ross Maciejewski
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web Companion, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015 - Companion Volume

2014

doi dblp
Leveraging knowledge across media for spammer detection in microblogging
Xia Hu | Jiliang Tang | Huan Liu
The 37th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR '14, Gold Coast , QLD, Australia - July 06 - 11, 2014

doi dblp
Predictability of Distrust with Interaction Data
Jiliang Tang | Xia Hu | Yi Chang | Huan Liu
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

2013

doi dblp
Exploiting social relations for sentiment analysis in microblogging
Xia Hu | Lei Tang | Jiliang Tang | Huan Liu
Sixth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2013, Rome, Italy, February 4-8, 2013

doi dblp
Exploiting homophily effect for trust prediction
Jiliang Tang | Huiji Gao | Xia Hu | Huan Liu
Sixth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2013, Rome, Italy, February 4-8, 2013

doi dblp
Modeling temporal effects of human mobile behavior on location-based social networks
Huiji Gao | Jiliang Tang | Xia Hu | Huan Liu
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

doi dblp
Unsupervised sentiment analysis with emotional signals
Xia Hu | Jiliang Tang | Huiji Gao | Huan Liu
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013

2012

doi dblp
Social status and role analysis of palin's email network
Xia Hu | Huan Liu
Proceedings of the 21st World Wide Web Conference, WWW 2012, Lyon, France, April 16-20, 2012 (Companion Volume)

2011

doi dblp
Enhancing accessibility of microblogging messages using semantic knowledge
Xia Hu | Lei Tang | Huan Liu
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

doi dblp
Learning to recommend questions based on public interest
Jun Wang | Xia Hu | Zhoujun Li | Wen-Han Chao | Biyun Hu
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

2010

doi dblp
Segmentation of multi-sentence questions: towards effective question retrieval in cQA services
Kai Wang | Zhaoyan Ming | Xia Hu | Tat-Seng Chua
Proceeding of the 33rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2010, Geneva, Switzerland, July 19-23, 2010

2009

doi dblp
Exploiting internal and external semantics for the clustering of short texts using world knowledge
Xia Hu | Nan Sun | Chao Zhang | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009