Xian Wu


2022

doi dblp
Representation Learning on Variable Length and Incomplete Wearable-Sensory Time Series
Xian Wu | Chao Huang | Pablo Robles-Granda | Nitesh V. Chawla
2022 Volume 13 Issue 6

doi dblp
Gromov-Wasserstein Guided Representation Learning for Cross-Domain Recommendation
Xinhang Li | Zhaopeng Qiu | Xiangyu Zhao | Zihao Wang | Yong Zhang | Chunxiao Xing | Xian Wu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
CBR: Context Bias aware Recommendation for Debiasing User Modeling and Click Prediction10033
Zhi Zheng | Zhaopeng Qiu | Tong Xu | Xian Wu | Xiangyu Zhao | Enhong Chen | Hui Xiong
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
AutoField: Automating Feature Selection in Deep Recommender Systems
Yejing Wang | Xiangyu Zhao | Tong Xu | Xian Wu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Conditional Generation Net for Medication Recommendation
Rui Wu | Zhaopeng Qiu | Jiacheng Jiang | Guilin Qi | Xian Wu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Relation-aware Meta-learning for E-commerce Market Segment Demand Prediction with Limited Records
Jiatu Shi | Huaxiu Yao | Xian Wu | Tong Li | Zedong Lin | Tengfei Wang | Binqiang Zhao
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

2020

doi dblp
Adversarial Learning to Compare: Self-Attentive Prospective Customer Recommendation in Location based Social Networks
Ruirui Li | Xian Wu | Wei Wang
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
MHM: Multi-modal Clinical Data based Hierarchical Multi-label Diagnosis Prediction
Zhi Qiao | Zhen Zhang | Xian Wu | Shen Ge | Wei Fan
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Personalized Imputation on Wearable-Sensory Time Series via Knowledge Transfer
Xian Wu | Stephen M. Mattingly | Shayan Mirjafari | Chao Huang | Nitesh V. Chawla
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Few-Shot Learning for New User Recommendation in Location-based Social Networks
Ruirui Li | Xian Wu | Xiusi Chen | Wei Wang
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Hierarchically Structured Transformer Networks for Fine-Grained Spatial Event Forecasting
Xian Wu | Chao Huang | Chuxu Zhang | Nitesh V. Chawla
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Learning from Cross-Modal Behavior Dynamics with Graph-Regularized Neural Contextual Bandit
Xian Wu | Suleyman Cetintas | Deguang Kong | Miao Lu | Jian Yang | Nitesh V. Chawla
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Neural Tensor Factorization for Temporal Interaction Learning
Xian Wu | Baoxu Shi | Yuxiao Dong | Chao Huang | Nitesh V. Chawla
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

doi dblp
Deep Prototypical Networks for Imbalanced Time Series Classification under Data Scarcity
Chao Huang | Xian Wu | Xuchao Zhang | Suwen Lin | Nitesh V. Chawla
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Similarity-Aware Network Embedding with Self-Paced Learning
Chao Huang | Baoxu Shi | Xuchao Zhang | Xian Wu | Nitesh V. Chawla
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Question Difficulty Prediction for Multiple Choice Problems in Medical Exams
Zhaopeng Qiu | Xian Wu | Wei Fan
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Click Feedback-Aware Query Recommendation Using Adversarial Examples
Ruirui Li | Liangda Li | Xian Wu | Yunhong Zhou | Wei Wang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
MiST: A Multiview and Multimodal Spatial-Temporal Learning Framework for Citywide Abnormal Event Forecasting
Chao Huang | Chuxu Zhang | Jiashu Zhao | Xian Wu | Nitesh V. Chawla | Dawei Yin
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
RESTFul: Resolution-Aware Forecasting of Behavioral Time Series Data
Xian Wu | Baoxu Shi | Yuxiao Dong | Chao Huang | Louis Faust | Nitesh V. Chawla
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
Semantic-aware Query Processing for Activity Trajectories
Huiwen Liu | Jiajie Xu | Kai Zheng | Chengfei Liu | Lan Du | Xian Wu
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017

2016

doi dblp
Crowdsourcing-based Urban Anomaly Prediction System for Smart Cities
Chao Huang | Xian Wu | Dong Wang
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

doi dblp
Measuring Metrics
Pavel A. Dmitriev | Xian Wu
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

2015

doi dblp
End-to-End Photo-Sketch Generation via Fully Convolutional Representation Learning
Liliang Zhang | Liang Lin | Xian Wu | Shengyong Ding | Lei Zhang
Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, Shanghai, China, June 23-26, 2015

2012

doi dblp
A framework to represent and mine knowledge evolution from Wikipedia revisions
Xian Wu | Wei Fan | Meilun Sheng | Li Zhang | Xiaoxiao Shi | Zhong Su | Yong Yu
Proceedings of the 21st World Wide Web Conference, WWW 2012, Lyon, France, April 16-20, 2012 (Companion Volume)

2009

doi dblp
sDoc: exploring social wisdom for document enhancement in web mining
Xiaoxun Zhang | Lichun Yang | Xian Wu | Honglei Guo | Zhili Guo | Shenghua Bao | Yong Yu | Zhong Su
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009

2008

doi dblp
Hidden sentiment association in chinese web opinion mining
Qi Su | Xinying Xu | Honglei Guo | Zhili Guo | Xian Wu | Xiaoxun Zhang | Bin Swen | Zhong Su
Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008

doi dblp
Floatcascade learning for fast imbalanced web mining
Xiaoxun Zhang | Xueying Wang | Honglei Guo | Zhili Guo | Xian Wu | Zhong Su
Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008

2006

doi dblp
Exploring social annotations for the semantic web
Xian Wu | Lei Zhang | Yong Yu
Proceedings of the 15th international conference on World Wide Web, WWW 2006, Edinburgh, Scotland, UK, May 23-26, 2006